ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

Персонален компютър

Клавиатура

Прозорци и Менюта

Папки и Файлове

NVDA (екранен четец)

Windows 10

Бързи клавиши Windows 10

Инструменти и приложения Windows 10

Microsoft Office Word 2019

Microsoft Office Excel

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

ПАПКИ И ФАЙЛОВЕ

Настоящето ръководство е базирано на операционната система Windows 10, в режим на работа с екранният четец Jaws със синтезатор SpeechLab с гласа "Гергана".

Папка, (Folder)

Папките, като компютърно понятие представляват адреси, където се подрежда и съхранява информация. Те могат да съдържат, както други папки, така и файлове. Всяка папка има име и съдържание подредено във вид на списък. Също така може да бъде и празна. Папката има размер, който зависи от величината на съдържащите се внея други папки и файлове. Размера се измерва в байтове. Папката се отваря с клавиша Enter. На екрана се показва прозорец със списък от елементи, Jaws съобщава: List view , името на първият обект от списъка, общият брой на обектите и No selected. Това означава, че информацията е във вид на списък, фокуса е върху името на първият елемент от съответният общ брой и че този елемент не е маркиран. Ако желаете веднага да го маркирате натиснете Space. Оформлението как да се показва една отворена папка зависи от настройката от меню изглед. Основно се задава изглед на списък, където елементите са подредени във вертикална колона по възходящ ред. Тази подредба е по удобна за потребителя , тя позволява безпрепятствено движение по списъка. Друг вид на показване „е икони”, са подредени в отделни колони или мозайки, което затруднява преминаването без ограничения. Маркиране на елементи от списъка. Движението по списъците и същевременно маркиране поединично един след друг на елементите, се извършва посредством стрелките. Когато потребителя се опита да премине пред първият или след последният елемент от списъка, се чува предупредителен звуков сигнал. Последователно, прогресивно маркиране на елементите от списъка става с комбинацията Shift + стрелка нагоре или надолу. Заставате на някой елемент от списъка, задържате бутона Shift и чуквате стрелка в желаната посока. След всяко натискане на стрелката, при задържан Shift се маркира следващият елемент и се добавя към вече маркираните. Когато маркирате в дадена посока и смените обратно посоката на стрелките, при задържан Shift,маркираните елементи се размаркирват. За бързо придвижване и маркиране по списъците може да се ползват бутоните Home и End. Бутона Home прескача до първият елемент от списъка и го маркира, а бутона End води до последният и го маркира. След първоначалното отваряне на папката, фокуса стои на първият елемент от списъка, чувате името и уточнението, No selected. Това означава, че елемента не е маркиран. За да го селектирате, щом чуете името и Not Selected, натиснете клавиша Space или Home. Изобщо със клавиш Space се маркират обекти, които са първоначално фокусирани , но не е потвърдена тяхната селекция. Избирателно маркиране само на някои от обектите на списъка става с комбинацията бутон Контрол + стрелка + Спейс. По-точно казано задържате бутона Контрол, със стрелка се движите нагоре или надолу по списъка и чувате името на обекта през който преминава фокуса и това, че не селектиран, No selected. Задържайки клавиша Ctrl натискате Спейс, програмата маркира посоченият елемент и съобщава отново името му и състоянието Selected. Размаркирането става с промяна на посоката на стрелките. Целият списък се маркира с комбинацията Контрол + буква A. Маркиране на всички елементи от даден фокусиран елемент до началото на списъка, става с комбинацията Shift + Home. Маркиране на всички от даден елемент до краят на списъка става със Shift + End. Друг начин за бързо намиране и маркиране на обект от списък е чрез началната буква от неговото име. Чуквайки клавиш с буквата веднага фокуса застава върху първият обект, чието име започва с нея. Последователното натискане на същият клавиш води до следващо име със тази начална буква, ако има такива. Тази функция действа в зависимост от клавиатурната подредба. Ако името е написано на латиница, а клавиатурата е настроена на английски, елементите ще се намерят с латинска буква, обратно ако е на кирилица, имената се намират с началната буква от българската азбука.
Създаване на папка, (Folder)
Windows 10 предлага различни възможности за създаване на Нова папка , това е въпрос на личен избор. Следва описание стъпка по стъпка, на един начин използвайки само клавиатурата.
Първа стъпка: избирате местото, където ще бъде създадена и записана папката. Например с комбинацията Windows + D намирате Desk Top, Работният плот. Избирате иконата Този компютър (This PC). Позиционирате се върху иконата и с Enter я отваряте. Потърсете и отворете с Enter Локалният дискк D.
Втора стъпка, след отваряне на новият екран, се чуваList view, името на първият елемент и броят на съдържащите се елементи. Внимание: за да продължите не маркирайте елемент от списъка на избраната папка. Натиснете клавиш Application и задействайте контекстното меню. Отваря се падащ списък с опции и команди.
Трета стъпка: придвижете се със стрелка, по-бързо нагоре, докато чуете „Създай sub menu“. Това е под – меню, съдържащо друг списък.
Четвърта стъпка: отваряте с дясна стрелка списъка с опции. На първо място в него е опцията за създаване на нова папка. Щом чуете Папка, потвърждавате с командата Enter.
Пета стъпка: в списъка се появява новосъздадената папка и фокуса застава върху нея. Програмата и дава служебното име Нова папка, което чувате. Веднага може да я преименувате, полето за писане е активно. След първият набран знак служебното име се изтрива и на негово място се появява курсор за въвеждане на текста. Ако сбъркате някоя буква триете с клавиша BackSpace.
Шеста стъпка: след написване на новото име, задължително потвърждавате с Enter и тогава гласовият синтезатор го повтаря. Така новото име е прието, запаметено и папката е преименувана.
Седма стъпка: накрая отново с Enter отваряте новосъздадената папка. Чувате съобщението List view, Not selected, No items, което буквално означава, че изгледът на прозореца е във вид на списък, няма нищо маркирано, папката е празна. Сега вече може да създавате други папки вътре в нея. Във всяка папка може да се вкара друга, в нея друга и т.н. Движението от най-външната към вътрешните папки, става отваряйки ги последователно с командата Enter. Обратното движение, от вътрешните към външните папки, става с бутона BackSpace.
Windows 10 предлага бърз клавиш за създаване на нова папка. Натиснете комбинацията Shift + Ctrl + N за да създадете бързо нова папка. Преименуване на вече създадена папка За да се преименува дадена папка, първо трябва да я маркирате. След това натиснете функционалният клавиш F2. Отваря се полето за писане на текст, където старото име е маркирано затова може веднага да набирате новото име. Едва когато сте въвели новото име, натиснете Enter за потвърждение. В един и същ списък, не се разрешава дублиране на имена. При повторно записване на едно и също име се отваря диалогов прозорец, който Ви предупреждава за Грешка при преименуване. Диалога изисква от оператора да потвърди отмяна на дублираното име с бутона OK. Внимание: за именуване на папка или файл, използвайте преди всичко само буквите и цифрите, избягвайте въвеждане на символи.
Изтриване на папка Заставате със помощта на стрелките върху папката, която ще триете. Натиснете бутона Delete. Появява се диалогов прозорец за Потвърждаване изтриването на папка. Пита наистина ли искате това, като предлага два възможни отговора, във вид на бутони, ДА и НЕ. Стандартно, веднага след отваряне на диалоговият прозорец, фокуса застава на бутона ДА. С tab избирате бутона и потвърждавате с Enter. В този случай папката не се изтрива окончателно, тя просто се премества в Кошчето и продължава да заема място на твърдият диск. По желание може да се възстанови. Това е важно ако по грешка сте изтрили някоя нужна информация. Ако желаете да откриете и възстановите изтритата папка, намерете на Desk Top Кошче. Отворете го с Enter и потърсете със стрелките изтритата папка. Застанете на нея и активирайте контекстното меню. Фокуса застава веднага на първата команда от списъка, Възстанови. Щом активирате с enter, папката се връща на същото место от което е била преместена. С командата Shift + Delete папката се изтрива окончателно, без да премине в Кошчето. Копиране, Изрязване и Преместване Една папка може да бъде копирана или изрязвана от едно място и премествана на друго място. Първо маркирате папката, която ще се копира и мести. Давате командата Copy с Контрол + буквата C, чувате Copy to клипбоард. Програмата създава идентично копие, което се записва и чака следващите команди. Отивате на местото, където искате да преместите дублираната папка и давате команда Пейст, с Контрол + латинската буква вии, чувате пейст фром клипбоард. Програмата извършва действието Преместване, на английски Пействане и папката съществува вече на двете места. Ако желаете да изрежете папката от старото место и да я прехвърлите на друго место, давате команда Cut,т.е.Изрязване с Контрол + латинската буква Екс, чувате Cut Selection. Отивате на новото место, давате командата Пейст с Контрол + латинското Вии. Папката изчезва от предишното си место и застава само на новото.
Информация за папката Всяка папка има уникално име, дата на създаване и модифициране, размер в байтове и други параметри, чрез които се идентифицира. Основната информация се появява в прозорче при фокусиране върху всяка папка, но е достъпна само за зрящи. За да я получите, заставате на името на папката, с бутона Application отваряте контекстното меню. Със стрелка нагоре намерете Свойства. Активирайте с Enter. Отваря се диалогов прозорец наречен Свойства на съответната папка. Също така без да се влиза в контекстното меню, с бърз клавиш Alt + enter се отваря директно диалога на Свойствата. Бутона Tab придвижва фокуса само по бутоните в прозореца и съответно програмата изчита само тях . За да чуете останалата информация за папката, трябва да превключите на Jaws курсор с командата Insert + клавиша минус от малката клавиатура. След като премине в този режим, фокуса застава на бутоните в долният край на диалога. Придвижването и прочитането на данните в този режим става със цифровите клавиши от малката клавиатура. Тъй като сме в долният край, със цифрата осем от малката клавиатура, или със стрелка нагоре, се придвижвате до полетата с пояснителният текст. Ще ги чуете в обратен ред както следва.
- атрибути, в това поле, чрез чек боксове се определя начина на ползване на папката. - съдържание, казва броя на обектите по видове от списъка. - размер върху диска, съобщава размера заеман от папката върху диска, в байтове. - размер, казва нетният размер на папката в байтове. - местоположение, показва пътя до папката. - тип на папката. Затваряте диалога с Escape. Освен с Jaws курсор информацията може да се прочете с Insert + B.

Създадени папки от Windows 10.

След инсталиране на Windows 10, се създават по подразбиране няколко папки. Това са: папка Този компютър (This PC), папката на Администратора, (на нея обичайно се дава име на потребителя), папка Кошче, Контролен панел и Интернет Мрежа. Този компютър This PC е основната папка на Windows 10. В нея се намират папките на записващите дискови устройства, както и списък със служебно създадени папки за съхраняване на еднородна информация. Информацията в компютъра се записва от дисковите устройства и се съхранява на дискови носители. Това са твърдите локални дискове, сменяемите дискови устройства и друга преносима електронна запаметяваща карта. След наименованието на съответното дисково устройство , служебно е добавена буква от латинската азбука, като е спазена йерархична поредност. Първите букви A и B, бяха запазени по принцип за старите флопи дискови устройства. Локалните хард дискове се обозначават със следващите букви C, D, E и т.н. Хард диска може да бъде един, разделен на два или повече дялове, също така компютъра може да има два или повече самостоятелни дискове. В съвременните компютри не се инсталират вече Флопи дискови устройства и съответно Локалните дискове заемат първите букви. Следващите букви се дават на CD и DVD устройствата, а след тях застават външните, сменяеми U s bдискове. Записаната информация на дисковете е подредена в папки и файлове. Така организираната информация се намира и достига бързо от потребителя.

Файл.

Файла е мястото, където се съхранява същинската информация. Всеки файл има име с което се идентифицира. Името е придружено с допълнително разширение, в зависимост от типа на съдържащата се информация и програмата, която е създала файла. Разширението съдържа няколко латински букви и се поставя след името, разделено от него с точка. Величината на съхраняваните данни определя размера на даден файл, измерващ се в байтове. Файла може да съществува, но да бъде празен, с размер 0 байта.
Обобщение:
1. Всеки файл има име, което е уникално и различно в рамките на една папка. 2. Всеки файл, освен име има добавено разширение. Файловете се създават от различни програми, които ги разпознават и отварят според разширенията след имената. Ако липсва разширение след името на файла, той става не разпознаваем и няма да се отвори. Разширението включва символа точка + съкращение от букви от латинската азбука. 3. Файла може да съдържа различни по вид данни, текст, снимки, музика, филми и др. Също така може и да е празен. 4. Всеки файл има размер, който зависи от величината на съхраняваните данни. Измерва се в байтове. Разликата между папката и файла се открива лесно от потребителя, чрез разширението след името. Друг критерий за различаване е подредбата им в списъците. Папките са в началото, а след тях се нареждат файловете.
Свойства на файла
Бърз клавиш Alt + Enter, отваряте диалога на Свойства за съответният файл и с tab можете да обходите бутоните. За да чуете пълната информация, натиснете Insert + B или преминете на Jaws курсор. Ще чуете в обратен ред следните атрибути: 1. Accessed, показва датата на прибавянето на данни във файла. 2. Modified,- датата на промяната на съдържанието. 3. Created, - датата на създаването. 4. Size on disc, показва размера, който заема на твърдият диск. 5. Size, действителният размер. 6. Location, дава местоположението и пътя до файла. 7. Отваря със: показва програмата с която е отворен файла, има и бутон за промяна на програмата с друга, ако желаете това. 8. Името на файла. Функциите, Преименуване, Маркиране, Изтриване,Копиране, Изрязване и Преместване на файла се задействат и изпълняват по същият начин, както при папките.

Създаване на текстов файл

Към принадлежностите на операционната система Windows е включено приложението Notepad, което изпълнява функцията на текстов редактор. Чрез това приложение потребителят може да създава и редактира текстови файлове. Следва описание как да създадем текстов файл. Първа стъпка: изберете и отворете папка, в която да се запише файла. Втора стъпка: Активирайте с клавиш Application контекстното меню. Разгръща се падащ списъкс опции и команди. Трета стъпка: Със стрелка нагоре потърсете опцията "Създай Sub menu". Четвърта стъпка: С дясна стрелка отворете падащ списък с предложения за създаване на нови файлове. Пета стъпка: от списъка изберете със стрелка надолу "Текстов документ", потвърдете с Enter. Шеста стъпка: в отворената папка на екрана се появява нов файл, чувате съобщение Нов текстов документ.txt. Това е служебното име, което по подразбиране му дава програмата. След името чувате .txt, това е разширението на този тип файлове. Текстовото поле, без разширението, е активно, веднага може да преименувате, като въведете буква по буква ново име. Накрая потвърдете с Enter и отворете за редактиране файла.

Изготвил: Христо Шипанов


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri1@gmail.com