z

ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Събития от живота на съюзната организация на слепите Варна
посещение на Шуменската крепост
Посещение на Шуменската крепост
Балчик - Ботаническа градина
Балчик - Ботаническа градина
Плиска - Базилика
Кулинарна изложба
Фара на Дуранкулак

Слушайте FM радио

ШОУДАУН - спорт за хора зрителни увреждания

Състезатели в турнир по Шоудаун - фитнес зала на дома на културата на слепите Варна

Виж още за Шоудаун тук

Участници на състезанието по повод 13 ноември

13 ноември - Международен ден на слепите

Технологичен съвет на ССБ

ВИЖДАНИЯ ВЪРХУ ПЪРВИТЕ СТЪПКИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ СЪВЕТ ПРИ ССБ
проф. дпн Владимир Радулов
ВЪВЕДЕНИЕ
В доклада си от 10.05 2017 г. до председателя на ССБ г-н В. Долапчиев, представен от председателя на Българската асоциация за обучение на зрително затруднените проф. дпн В. Радулов, бе направено мотивирано предложение за създаване на технологичен съвет при ССБ. На 12.07.2018 г. се проведе първото учредително заседание на съвета. Извършеният преди няколко десетилетия в световен мащаб преход от научно-техническа към информационна революция предизвика небивал досега мощен тласък на новите информационни и комуникационни технологии, което до голяма степен промени методите и средствата в компенсаторния процес в обучението и рехабилитацията на зрително затруднените хора. Днес новите технологии са в основата на електронните средства и апарати на универсалния и специализирания дизайн, което променя равнището на самостоятелност, независимост и пълноценно равноправно участие в живота на обществото. В специални резолюции Генералната асамблея на Световния съюз на слепите и Световната конференция по образование на зрително затруднените, състояли се през август 2016 г. в Орландо (САЩ), подчертават, че новите информационни и комуникационни технологии имат решаваща роля в цялостния процес на образователното и социалното включване. Днес хиляди незрящи хора в България имат достъп до компютърните технологии, използват екранен четец на български език, общуват много по-широко и свободно с визуалния свят, обучават се заедно с виждащите и завоюват нови, непознати досега професии, което разширява техният информационен кръгозор. Краткият преглед на безспорните постижения у нас показва, че движението напред в тази област не е достатъчно бързо и ефективно. Похвално е, че през последните години отбелязахме успехи в областта на електронното брай-лово книгопечатане чрез вноса на няколко електронни брайлови печатници и някои електронни апарати. Бяха разработени от местни фирми определени средства за бита и обучението по мобилност, но широкият достъп до информация остава все още мечта. През 2002 г. Българската асоциация за обучение на зрително затруднени деца чрез фирмата „Манро" разработи синтезатор на българска реч под Windows, но въпреки добрия му прием, той остана недовършен докрай. Следващата важна крачка бе появата през 2005 г. на синтезатора „Гергана", разработен от Българската асоциация за компютърна лингвистика. Той се използва успешно до днес, но фактът, че същият не е собственост на ССБ, не позволява да бъде предоставен за производство на българска версия на разнообразието от електронни средства, предложени от чуждестранни фирми. Без да се пренебрегват някои дребни модификации, предназначени за мобилните телефони, от 2005 г. до днес не е направено нищо съществено.
СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ
В технологично отношение ние сме изправени пред следните проблеми, които чакат незабавно решение:

 • Трудности при разчитане на файлове извън уърд, при коригиране на текстове и използване на електронен преводач.
 • Все още недостатъчно ефективен достъп до таблета и устройствата за електронна книга.
 • Невъзможен или труден достъп до му-лтисензорни електронни апарати с брай-лова и слухова информация.
 • Електронните апарати за брайлово ограмотяване чрез безкнижен брайл са недостъпни на български език.
 • Липсват българска версия на множество устройства и апарати за обработка, съхраняване и прослушване на говореща книга, както и прибори за бита.
 • Невъзможно е транскрибирането на обикновен нотен текст в брайлов ното-пис, което възпрепятства обучението по музика и дейността на професионалните музиканти.
 • У нас липсва достъп до електронни средства и апарати за общуване на сля-по-глухи и зрително затруднени с множество увреждания.
За решаване на технологичните проблеми към авторитетните организации на слепи в чужбина функционират специални звена, наричани по различен начин: технологичен отдел, отдел за оценяване на специалните технологии, технологичен съвет, технологичен борд и други. Предвид на все още скромните ресурси на държавата и по-конкретно на ССБ и недостатъчното финансиране у нас в тази област, най-подходящо е създаването на Технологичен съвет към най-авторитетната организация на незрящи в България - ССБ. Този помощен консултативен орган не би могъл да се занимава с разработката, но може да се ангажира с предлагане на оптимални решения за развитие на практическия достъп до съвременните технологии за хората с увредено зрение у нас. Трябва да си даваме сметка, че този помощен консултативен орган не би могъл изцяло да се ангажира с разработката на високи технологии, но той ще бъде в състояние да предлага оптимални решения за практическия достъп на незрящите в България до съвременните технологии. Това не означава, че дейността на съвета ще бъде насочена главно към така наречените ниски технологии. Технологичният съвет си поставя следната основна цел: „Въз основа на задълбочен анализ върху обновяващите се съвременни технологии да предлага конкретни решения за достъп до информация и ефективна комуникация, свързани с обучението, рехабилитацията, професионалната кариера, свободното време и пълноценното социално включване във всички сфери на живота у нас".
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
Технологичният съвет има следните основни задачи:
 • Непрекъснато да следи появата на специални средства, апарати и софтуерни продукти и системи, предназначени за използване от зрително затруднени лица, като създаде и поддържа своя информационна банка.
 • Да установява и поддържа трайни контакти със световноизвестни фирми и организации за производство на специални високотехнологични продукти.
 • Съвместно с всички заинтересовани български организации за слепи, които представляват или са дистрибутори на чуждестранни специализирани фирми, технологичният съвет разработва общи политики за използване на постиженията на информационната революция в България.
 • Предлага конкретни оптимални решения за внос на специални средства, прибори, апарати и електронни системи с мултисензорно функциониране, съобразени с нашите национални лингвистични особености.
 • Съдейства за развитието на онлайн обучението и разработката на електронни учебници.
 • Проучва българското производство на продукти на универсалния дизайн, като предлага възможности за тяхното адаптиране към специфичните нужди на лица с нарушено зрение.
 • Стимулира възможностите за производство и разпространение на български продукти в областта на специалните технологии за лица с нарушено зрение.
 • Проучва възможностите за практическо разширяване на нови професионални възможности за хора с увредено зрение чрез новите технологии.
 • Насърчава разработката и адаптирането на елементарни средства за самостоятелен и независим живот в обучението, ре-хабилитацията и свободното време чрез използването на „ниски технологии" като измервателни инструменти, бастуни, прибори за бита и разнообразни игри.
 • Предлага на регионалните съюзни организации конкретни форми за силно мотивиране на незрящите хора за използване на продукти в областта на съвременните технологии в бита, всекидневието, културния живот и свободното време.
Смятам за изключително важно да направя следното пояснение. Технологичният съвет не е някаква бюрократична административна шапка с командни функции, която да определя какво да се прави и какво да не се прави, а координиращ консултативен орган от специалисти за компетентно глобално решаване на проблеми, свързани с достъпа и използването на съвременните технологии. Ние по никакъв начин няма пряко да се намесваме в работата на съществуващите у нас структури за внос и дистрибуция на помощни средства, но искаме да обсъждаме и да работим заедно, защото както казва Хелън Келър: „Заедно можем повече".
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Дейността на технологичния съвет ще се разпростира върху следните дейности:
 • компютърни технологии,
 • комуникация,
 • достъп до информация,
 • околна среда и мобилност,
 • професионална кариера,
 • средства за бита и свободното време.
ИНВЕНТАРИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД НЕЗРЯЩИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ
1. Създаване на информационна банка. Безспорно главна отговорност за това носят председателят, зам.-председателят и секретарят на технологичния съвет. За тази цел в продължение на дълго време подготвих и представих на новоизбрания председател една папка, която съдържа първоначална документация за създаване на информационна банка. Разбира се, това е едно скромно начало, което следва да се обновява непрекъснато. Към информационната банка в бъдеще може да се създаде специализиран домейн за специалисти, рехабилита-ционни инструктори, училищни учители и всички, които пряко се интересуват от новите специални технологии. 2. Установяване на контакти с авторитетни международни и национални организации, които имат пряко отношение към информационните и комуникационните технологии за незрящи. Много трудно е да си представим света без съвременната цифровизация. Тя има пряко влияние върху: образование, трудова заетост, банкиране, социални проблеми, новини, здраве, стоки и услуги. Въпросът за съвременните технологии е поставен от американските слепи през 1990 г. - 6 месеца преди появата на интернет. Тогава целта е била осъвременяване на специалното законодателство, което да открие реален достъп и недопускане на дискриминация. В началото на 70-те години на миналия век синтетичната реч не е възникнала специално за слепите, но те са първите, които я оценяват и предлагат нейното усъвършенстване. Концепцията за медицинския скенер принадлежи на един късно ослепял инженер. Една от най-младите и авторитетни специализирани организации е Международната асоциация за достъп на професионалисти, с която трябва да установим бърз контакт. Тази единствена по рода си доброволна, нестопанска структура откликва на глобалната цел на ООН за приобщаващи информационни и комуникационни технологии за хора с увреждания, за да се насърчи достъпността в световен мащаб по отношение на продуктите, съдържанието и услугите. Организацията предоставя специализирани инструменти, мрежи и ресурси и беше домакин на няколко специализирани събития през изтеклата година. Общуването с нея дава възможност да се поставят въпроси и коментари и да се споделя безплатна информация. В бъдеще тя ще предлага възможности за получаване на документи за сертифициране в областта на специализираните технологии. Предлагат се ресурси за подготовка на изпитите. В момента в асоциацията членуват 38 страни, 67 организации и над 1200 индивидуални членове. Създават се секции за географско разпространение на информацията. В момента функционира скандинавска секция и секция във Великобритания, създадени през юни и юли 2017. Важна задача е да установим контакти с производители, оценители и разпространители на специални технологии в САЩ, Англия, Франция, скандинавските страни, Германия, Русия и други напреднали страни. Специално внимание заслужава Международният брайлов технологичен център при Националната федерация на слепите в САЩ. 3. Друга опция е да проучим възможностите за разработка на проекти в дискутираната област в рамките на Европейския съюз. В това отношение има много пропуснати и неизползвани възможности. 4. Следващ проблем е разработката на електронни учебници, което е крайно необходимо върху фона на развиващото се приобщаващо образование. МОН дава картбланш в тази област, но специалните електронни учебници не могат да бъдат копие на учебниците за виждащи. В книгата на Радулов „Брайлово ограмотяване и мултиграмотност" (2009) е представена само рамката на процеса на разработката. Сега идва ред на специалистите. 5. Нов синтезатор на българска реч. Този въпрос през последните години при доби особена актуалност, защото старият синтезатор „Гергана" вече не отговаря на новите потребности. За съжаление разговорите на председателя на ССБ и наши специалисти с авторите на тази програма не доведоха до никакви резултати. Нашите надежди се подкрепят от два нови факта. През октомври 2017 като председател на Българската асоциация за обучение на зрително затруднени деца представих на министъра на образованието г-н Вълчев доклад с предложения за подобряване на обучението на зрително затруднените деца. Едно от тях е покупката на софтуер за транскрипция на обикновен в брайлов нотен текст, което ще подпомогне обучението по музика и работата на професионалните музиканти. Получих потвърждение, че това ще се случи. Особено важно предложение е МОН да финансира разработката на нов синтезатор на българска реч. Служители на министерството ми обясниха, че се търси начин за включване на разработката във финансирането от Европейския съюз на образователни проекти за България. Ключова възможност е новопоявилата се програма на „Майкрософт" - „Иван", в демо версия, на която много разчитаме за достъп до всички специални апарати и устройства в световната практика. Нужно е незабавно установяване на контакт с представители на „Майкрософт България", за да се дискутират техните изисквания и нашите потребности. 6. Да се направят анализ и оценка на някои продукти, произвеждани или представени в България, за да се установи необходимостта от тяхното използване. Например българо-австрийският таблет за незрящи беше широко рекламиран, но в същото време не бе поканен нито един незрящ специалист за неговата оценка. Никой от нас нито го е пипал, нито го е изпробвал или помирисал. Трябва да се оценят появяващите се телефонни приложения, както и някои продукти на ниските технологии. В крайна сметка технологичният съвет следва да представя свой годишен доклад пред управителния съвет на ССБ за дейността си. Неговата обективност ще може да разкрие смисъла от съществуването на тази нова структура.

Източник: Списание Зари, бр. 10 от 2018 г.


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri@gmail.com