ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинарни страници статии сайта се поддържа от Superhosting.bg

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

Персонален компютър

Клавиатура

Прозорци и Менюта

Папки и Файлове

NVDA (екранен четец)

Windows 10

Бързи клавиши Windows 10

Инструменти и приложения Windows 10

Microsoft Office Word 2016

Microsoft Office Excel

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

ШОУДАУН - спорт за хора зрителни увреждания

Състезатели в турнир по Шоудаун - фитнес зала на дома на културата на слепите Варна

Виж още за Шоудаун тук

клиника

РЪКОВОДСТВО MICROSOFT WORD 2016
за потребители с нарушено зрение

Това ръководство се отнася за работа с Microsoft Word 2016, с помощта на екранният четец Jaws 2020, гласов синтезатор Speech Lab, под Windows 10. Word е част от пакета със софтуерни приложения на Microsoft Office. Основната му функция е, редактиране на текстове в електронни документи, съхранявани във docx файлове. Първоначално след инсталиране, приложението Word може да намерите в списъка с всички програми от Старт меню. От списъка избирате със стрелките Word и потвърждавате с Enter. На екрана ще се отвори работният прозорец на документ 1. Може да създадете за нов документ на Word пряк път с икона на Работният плот. Практически отваряне на всеки вече създаден doc файл, активира програмата, на екрана се фокусира работният прозорец на Word.

Изглед на работният прозорец на Word.

Прозорецът има стандартен вид на Windows. В Горната заглавна лента е показано името на файла и отворилото го приложение Word. Практичен за ориентиране е бързият клавиш на Jaws, Insert + T, който съобщава съдържанието на заглавната лента в прозорците на Windows, името и програмата на текущо отвореният файл. В дясно на заглавната лента се намират три бутона за минимизиране, за увеличаване и за затваряне на прозореца, достъпни само за мишка. Под заглавната лента в работният прозорец на Word има три основни панела, това са:
- хоризонтална област с Раздел Файл и табовете на Ribbon Menu;
- Средна Работна област за редактиране на документа;
- Долна лента на състоянието. Преминаване от един панел в друг става с клавиша F6.
Освен тези 3 основни панела, в процес на работа се отварят допълнителни прозорци , от които се излиза с Escape. Например за правописна проверка на текста клавиша F7 отваря допълнителен панел с опции.

Раздел Файл, Ribbon Menu.

Непосредствено под заглавната лента се намира хоризонтален панел с опциите на Раздел Файл и Ribbon Menu. Панела може да се свива или да се разгръща, но когато е свит, възпрепятства движението на екранният четец по менюто. Бърз клавиш Ctrl + F1, веднъж натиснат свива размера на менюто, повторно го разгръща. Като чуете, Ribbon Expanded, панела е разгърнат.
Забележка: За да ползвате лесно Ribbon меню и да се придвижвате със стрелките, трябва в настройките на Jaws, в Settings Center да се даде отметка на опцията Use Virtual Ribbon Menu. В секцията на Раздел Файл се намират основните настройки за Word, а в табовете на Ribbon Menu, настройките за оформление на текста и елементите в документа. Стандартно, с клавиш Alt, се активира основното Ribbon меню, чувате Virtual Ribbons Начало таб. Фокуса по подразбиране застава първо на таба „Начало“. С лява стрелка попадате на Раздел Файл Button. Активиран с клавиша Space разгръща падащо меню, от което може да направите основните настройки на Word. Препоръчително основните настройки и опции да се пипат само от напреднали. В хоризонталната лента до Раздел Файл са разположени Табовете на Ribbon меню, между тях се придвижвате с лява или дясна стрелка. От ляво на дясно по хоризонтала се намират както следва: начало таб, вмъкване таб, рисуване таб, проектиране таб, оформление таб, препратки таб, пощенски съобщения, преглед, изглед, помощ. Използването на инструментите и опциите на Ribbon Menu е необходимо за доброто оформление на текста и елементите в документа. Основните табове се разгръщат със стрелка надолу и отварят прилежащи групи подменюта . Придвижване по отделните групи менюта става също със стрелка надолу. Избраното Sub меню се отваря с дясна стрелка. Разгърнато съдържа списъци с различни елементи като split бутони, опции и инструменти за настройки. Вътре по елементите на под менюто фокуса се придвижва със стрелки надолу и нагоре. Избраните бутони или опции се потвърждават с Enter. Специално сплит бутоните отварят списък с готови шаблони или диалогови прозорци с разширени настройки. Навътре в структурата на разгърнатото меню се придвижвате стъпка по стъпка със стрелки надолу, обратно се излиза с клавиша Escape. Колкото стъпки са направени навътре в менюто със стрелките, с толкова пъти Escape се излиза от него. Когато излезете от менюто Чувате съобщението Living Menu Bar, фокуса се връща в работният панел за редактиране на текст.
Работният панел за редактиране на документ заема основната средна част на прозореца. В него функционален курсор сочи зоната за въвеждане на елементите на документа. С въвеждане на знак от клавиатурата, курсора се придвижва стъпка напред. В документа може да се набира и форматира текст, да се въвеждат таблици, графики и други елементи.
Третият панел, лентата на състоянието, се намира в долната част на прозореца. Клавиша F6, прехвърля фокуса в областта на състоянието. Лентата съдържа контроли с информация за текущото състояние на документа, като брой на страници, брой на знаци, бутони за граматическа проверка, език, мащабиране и оформление. Придвижвате се с хоризонталните стрелки. Бърз клавиш на Jaws, Insert + цифрата 3 от малката клавиатура, прочита съдържанието на лентата на състоянието, без да влизате в нея.

Създаване на нов документ

Създаване на Нов документ на Word може да направите по следните начини: от контекстното меню; от икона пряк път на Работният плот с бърз клавиш Ctrl +N. Създаване стъпка по стъпка на docx файл с контекстното меню:
Първо, създайте или отворете някоя папка. Не маркирайте елементите в папката преди да активирате контекстното меню.
1.Натиснете клавиш Application , отваря се списък с опции на контекстното меню.
2.Натиснете стрелка нагоре докато чуете Създай sub меню.
3.Продължете със стрелка надясно, разгъва се нов списък, ще чуете първо създаване на Папка. След това продължете със стрелка надолу и намерете опцията Документ на Microsoft Word, потвърдете с Enter.
4.В списъка на текущо отворената папка се появява файл със служебно име нов документ на Microsoft Word docx. Текстовото поле със служебното име е отворено за редактиране, имате възможност веднага да го преименувате. След преименуване потвърдете името с Enter. Отново натиснете Enter за да отворите новосъздаденият документ. Ако често използвате нови файлове на Word, създайте пряк път с икона на Работният плот. По този начин с кликване върху иконата бързо се създава нов документ1 на Word.
Ако има отворен на екрана документ, може с бърз клавиш Ctrl + N да създадете друг нов документ. Така ще имате два паралелно отворени файла, един стар и друг празен нов документ на Word, между които бързо да преминавате с комбинацията Ctrl F6 и да извършвате копиране и поставяне. Препоръчително използвайте контекстното меню за създаване на нов документ на Word. По-удобно е така, първо да изберете предварително отворена папка, да създадете файл, да го преименувате в момента и след това да го редактирате. Завършвате и затваряте с Alt + F4, потвърждавате бутона, „ДА“ и файла се запаметява в целевата папка. Когато създавате документ1 от икона или със бързият клавиш Ctrl + N, след приключване на редактирането, трябва да изпълните процедура за избор на име и място за съхраняване на файла. В този случай, Затваряте с Alt + F4, отваря се диалогов прозорец за записване на промените.

Запис на новосъздаден docx файл.

Затваряте новосъздаденият файл с Alt + F4, отваря се диалогов прозорец, фокуса застава на първото поле за име на файла. В него е въведено служебно име, взето от първият ред на текста. Веднага може да го преименувате. С един Tab следва поле с падащ списък за тип на файла. Според настройката, по подразбиране има предложен тип на файла, документ на Word, doxc. Ако желаете да го промените, разгърнете списъка с Alt + стрелка надолу и със стрелките изберете друг тип на файла.
Със следващ Tab намирате Combo Box списък за избор на място за съхранение на файла. Разгърнете списъка с Alt + стрелка надолу и изберете със стрелките пътя, до името на папка от компютъра. Продължете с Tab до бутона „Запиши“ и потвърдете.
Запис на промени във вече създадени файлове. Веднъж Създадени файлове може да бъдат презаписани с опцията „Запиши като“. Така може да промените името мястото за съхранение и да смените типа на файла. Тази задача се изпълнява със стандартен диалог за Windows, „Запиши като“ и се отнася за всички типове файлове. Задейства се от Файл меню или предварително може да се включи с бърз клавиш F12. След активиране се отваря диалоговият прозорец Запиши като. Веднага фокуса застава на текстово поле за име на файла. В полето е въведено името на съществуващият файл, то е маркирано и можете веднага да го преименувате. Следва да изберете папка, в която да се съхрани файла. От позицията на име, натиснете два пъти Shift +Tab. Заставате на списък от компютъра. По познатият стандартен начин за придвижване, напред със стрелките и обратно със Back Space , намирате и отваряте папката, в която желаете да съхраните файла. След избора на папка, продължете обратно с два пъти Tab отново до полето с името. С още един Tab намерете Combo Box падащ списък съдържащ типове файлове. От него може да изберете типа на файла. Придвижете се отново с Tab до бутона Запиши и потвърдете с Enter. Затворете файла с Alt + F4.

Редактиране на текст
След отваряне на документ на Word, може да се набира текст, да се вмъкват символи, таблици, графики и други елементи. Курсора се позиционира вляво горе на страницата. Новият документ е базиран на редица стандартно установени параметри като размер на страницата, размер на полетата, ограничаващи текста в листа, размер на символите и т.н. При въвеждането на текста следва да се спазват няколко прости правила: Въвеждането на текста започва от началото на първия ред. Отстъпите на редовете, разстоянието между параграфите, центрирането на заглавията и другите ефекти, целящи представителното оформяне на текста се получават в резултат на неговото форматиране.
Текстът се въвежда символ след символ, дума след дума. Между думите се оставя по един интервал (Space). Интервал се оставя задължително след препинателните знаци: точка, запетая, удивителна, въпросителна, двоеточие, затваряща скоба. Без тези интервали Word не различава отделните думи. Пред препинателните знаци, с изключение на отваряща скоба, не се оставя интервал.
Клавиш Enter се натиска само при край на параграф. При запълване на текущия ред, Word автоматично прехвърля думите на следващия ред. Това е познато като подравняване по думи. Всеки път, когато се натиска клавиш Enter, Word поставя служебен знак за край на параграф („V“ който не се вижда) и преминава в началото на нов параграф. Курсорът се намира винаги вляво от знака за край на параграф, в началото на новият ред. С клавиш Enter може да се създаде празен ред. Преход на нов ред в рамките на същия параграф се извършва с клавишите Shift + Enter. В мястото на натискане на тази клавишна комбинация се вмъква специален служебен символ за край на ред(^), текста преминава на нов ред в същият параграф.

Маркиране/Селектиране на текст./h6>

Маркирането или селектирането на текста разрешава извършване на действия за обработката му като: изтриване, заместване, копиране, изрязване, поставяне и форматиране. Shift е основният клавиш за маркиране елементите на текста. Комбинацията Shift + стрелка надясно маркира един знак напред, спрямо положението на курсора. Shift + стрелка наляво маркира знак назад. Ако задържим натиснат клавиша Shift и продължим със стрелките лява или дясна в една и съща посока ще разширяваме маркираното поле знак по знак. Когато сменим посоката на стрелките при задържан Shift маркираният текст ще започне да се от маркира знак по знак. След изпълнението, чуваме като ехо маркираният знак и Selected, или обратно Unselected .
Маркиране на цял ред става като позиционираме курсора в началото на реда и натиснем Shift + стрелка надолу. Синтезатора изчита маркираният текст и добавя Selected. Ако задържим клавиша Shift и продължим със стрелка надолу ще разширяваме маркираният текст ред по ред. Обратно със задържан Shift и стрелка нагоре ще от маркираме редовете. Маркиране на дума по дума става със Ctrl + Shift + лява или дясна стрелка. Маркиране на параграф става с комбинацията Ctrl + Shift + стрелките нагоре, или надолу. При задържан Ctrl + Shift, със стрелките надолу или нагоре разширяваме или съответно намаляваме маркираното поле.
Комбинацията Ctrl + Shift + End - маркира текста от курсора до краят на текста. Ctrl + Shift + Home - маркира от курсора до началото на текста.
Ctrl + буква A - маркира целия текст.

Форматиране.

Оформянето на текста в документа по определени естетически и функционални правила от потребителя, се нарича форматиране. Форматирането на текста или както още е известно като страниране, най- общо казано се осъществява на три нива, а именно шрифт, абзац и страница. Режимите и параметрите за форматиране може да се зададат преди набирането на текста, или ако има такъв, той трябва да се маркира.

Форматиране на шрифт.

С бърз клавиш Ctrl + буква D се отваря диалогов прозорец за форматиране на шрифта. В него ще намерите основните настройки, без да ползвате Ribbon менюто. В диалога за форматиране на шрифт се придвижвате с клавиша Tab. С първият Tab намирате поле за избор на шрифт. Това е Edit поле, ако знаете име на шрифт, може да го въведете ръчно на латиница . Достатъчно е да запишете само първите два знака и се отваря списък, по азбучен ред, с предложения за избор на шрифт. Отвореният списък се обхожда със стрелка надолу. Шрифтовете се различават по своето графично оформление. Всеки си има име и е разработен по отделно за латиница и кирилица. Повечето от шрифтовете, които са заложени в библиотеката на програмата се отнасят само за латинската азбука. Ако няма аналог на кирилица, дори да набирате текста на кирилица при отпечатване ще се покажат само неразбираеми знаци. При избор на шрифт трябва да се придържате към такива за които е сигурно, че са кирилизирани и няма да ви изненадат при печат. Подходящи шрифтове са: Times New Roman, Arial, Verdana или Calibri. След избор със стрелките на шрифт, продължавате с Tab. Следва поле, съдържащо списък на стилове за оформление на шрифт. Стилът на шрифта може да изглежда: нормален, (Regular); Курсив (Italic); Получер, (Bold); едновременно получер и курсив. Избирате вида със стрелките. Продължавате с Tab, намирате следващо поле, за определяне размера на шрифта. Големината на шрифта се задава с числа измервани в pt. От списък по възходящ ред избирате размера със стрелките. Стандартно добър за четене размер е 11 или 12 pt. Продължавайки движението в диалоговият прозорец с Tab, следват и други опции за форматиране, които може да изберете. Но тези са достатъчни за стандартно оформен текст. Приключвате избора ЗА ШРИФТ и затваряте диалога с бутона OK. Word предлага също бързи клавиши, с които може директно да се форматира шрифта. Практични са следните бързи клавиши за стил: Ctrl + буква B прави буквите Bold тоест удебелени. Ctrl + буква I прави буквите Italic тоест наклонени, курсив. Ctrl + буква U подчертава текста. Еднократно натиснати тези комбинации включват режима, чувате On, а при повторно натискане го изключват Off. Забележка: като застанете с курсора на нов празен ред и дадете команда с бързите клавиши за форматиране на стила, ще се включи съответният режим. Следващият текст, който набирате ще приеме зададеният формат. Ако има текущо набран текст, първо го маркирайте и след това задайте с бързите клавиши стила на шрифта. Ако няма включени стилови режими набираният текст ще има нормален вид, с размер 11pt. Размера на вече набран текст също може да се промени с бърз клавиш. Трябва да се маркира текста предварително и клавиатурата да се превключи на латиница. Тогава Ctrl + отворена или обратно Ctrl + затворена квадратна скоба увеличава или намалява, стъпка по стъпка, размера на маркираният текст. Insert + буква F съобщава къде е курсора, формата и шрифта на буквата. Insert + цифра 5 от голямата клавиатура съобщава цвета на шрифта.

Форматиране на абзац , Paragraph.

Форматирането по абзац задава естетическото разполагане на текста в страницата. Текстовият блок може да се подравни спрямо вертикалните граници на листа по следните начини: - Подравняване на текста отляво, курсора застава в ляво, в началото на реда. Набирате текста, след края курсора се прехвърля автоматично на нов ред отново в ляво. Така целият текст се подравнява на равен отстъп от лявата страна на листа. - Подравняване от дясно, курсора застава в дясно , в края на реда. Текста се набира и изтегля на ляво в началото на реда, когато се запълни автоматично курсора се прехвърля на нов ред отново в дясно. Така всеки ред завършва на равен отстъп от дясно на листа. - Двустранно подравняване, курсора застава вляво, в началото на реда. Когато набирате текст, програмата автоматично променя интервалите и редовете започват и завършват на равни отстъпи от ляво и дясно на листа. - Центриране на текста, курсора застава в средата на реда и набира знаците симетрично, спрямо двете вертикални граници на листа.
За подравняването има практични бързи клавиши. Такива са: Ctrl + буква L прави ляво подравняване, при което всеки ред започва от една и съща позиция, от ляво на листа, докато от дясно завършва различно според броя на интервали и знаци. Ctrl + буква R, създава дясно подравняване , при което редовете завършват с еднакъв отстъп в десният край на листа, но в началото от ляво остават с различни позиции. Ctrl + буква J прави двустранно подравняване, при което текста се подравнява и от двете страни, като разликата в дължините на редовете се компенсира с различни интервали между думите от програмата. Ctrl + латинската буква E центрира текста, при което текста се разполага равномерно от двете страни на центъра, като завършва на еднакви разстояния от ляво и дясно на листа.

Оформление на страница.

Важните настройки за оформление на страница ще намерите от Ribbon Menu. С клавиш Alt, разгърнете менюто. Потърсете със стрелка надясно „Оформление“ таб.
Със стрелки надолу намерете „Настройка на страницата“ – Sub Menu. Отворете с дясна стрелка, попадате на списък от група бутони, от които по-съществени за оформлението са бутоните: „Полета“, „Ориентация“, „Размер“ и „Колони“. Първият бутон е „Полета“. Активиран отваря списък с видове празни полета, съответно с размерите от четирите страни на страницата. Придвижвате се със стрелките и избирате със клавиша Space. Не избирайте по-тесни полета от 0,5 см. По стандарт принтерите не печатат текст в тази крайна зона от 0,5 см. За официални документи, полетата да имат избран отстъп от 2,5 см. Следващият бутон е „Ориентация“. От списъка може да изберете два начина: „Портретна“ или „Пейзажна“ ориентация. При портретната, текста се разполага Вертикално на листа, а при пейзажната, хоризонтално. От групата бутони за настройка на страницата, следва бутон “Размер“. Когато го активирате, се отваря списък със стандартни размери на хартиените листи. По подразбиране е заложен формат А4 на хартията. Ако не изпълнявате някоя специална задача за печат, не променяйте настройката. В зависимост от възможностите на принтера, може да изберете един от двата основни стандарта за хартия, А4 или двойно по-големият размер - А3.

колони

Друга настройка за страницата е задаване на брой колони.
Текста в документа може да е форматиран на една или повече колони. Когато текста е разположен в страницата на повече колони , екранният четец изчита текста на първата колона отгоре до края. При повече колони, няма възможност да преминете с клавишите в другите колони от страницата. Ако имате примерно 10 страници с по две колони, ще започне четенето първо на първа колона от първа страница. След това ще продължи с първа колона от втора страница и така нататък. Получава се голямо объркване и се губи смисъла на текста. Избирайте само една колона. Избора на колко колони да е текста, може да определите от бутона „Колони“ в настройка на страницата. Отворете с Alt Virtual Ribbon и с дясна стрелка намерете „Оформление“ таб. Със стрелка надолу преминете в долното ниво, Low Ribbon и продължете докато чуете Настройка на страниците Sub меню.
Разгърнете с дясна стрелка списъка и със стрелка надолу намерете бутона „Колони“, потвърдете с Enter. Отваря се диалогов прозорец в който първата опция е една колона, селектирайте със Space. Ако има заложени повече колони в страниците, документа ще се преподреди в една колона.

Бързи клавиши на екранният четец Jaws.

Опцията на екранният четец Jaws - бързи клавиши е полезна за придвижване в големи документи с много страници и вмъкнати елементи. Необходимо е клавиатурата да е на английски. Режима на бързите клавиши се включва с комбинацията Insert + Z, чувате Quick keys on. Повторно натискане на Insert + Z изключва режима, чувате Quick keys off.
След включване на бързите клавиши потребителя с екранен четец може да навигира бързо до отделните елементи от документа само с един знак, но не може да набира текст. За да продължи редактирането на текста трябва да изключи режима на бързите клавиши. В този режим, буква H придвижва фокуса само по заглавията/Headings, като се прескача текста и останалите елементи. Със всеки следващ знак H фокуса отива на следващо заглавие, ако има такива. Започва по ред от заглавие първо ниво. Обратно Shift + H връща на предходното заглавие. Буквата G ходи по вмъкнатите графики в документа. Буква B намира поставени показалци,Book markers. С буквата T фокуса се придвижва по таблиците/ Table. С буквата F се придвижва по вмъкнати полета / Field. С буква S до секциите в документа. С буква L намира списъци/Lists.

Заглавия/ Headings.

С комбинацията Alt + Shift + стрелките лява или дясна, може да се зададе заглавие от ниво 1 до 9. Всеки един от тези девет варианта откроява избраният текст от останалият, като го уголемява, удебелява и отделя с интервал. За да направите някой израз заглавие, първо го маркирайте. След това натиснете комбинацията Alt + Shift + лява/дясна стрелка, ще чуете Heading Level и нивото на заглавието. Повтаряйки комбинацията се променя нивото на заглавието. Ако искате заглавието да се центрира, както е маркирано натиснете + латинската буква E.

Създаване и вмъкване на таблица.

Активирайте с клавиша Alt Ribbon menu, със стрелка надясно намирате раздела “Вмъкване”. Продължавате със стрелка надолу до „Таблица“ съб меню и натискате дясна стрелка. Чувате Таблица button, и потвърждавате с Enter. Отваря се падащо меню с опции за вмъкване на таблица в документа.
В началото на списъка има шаблони за готови таблици, които може да изберете само визуално. Движейки се със стрелките нагоре надолу и наляво и надясно, чувате различните комбинации от колони и редове, но това е удобно само със зрително възприятие. По удобно и бързо, е да преминете със Shift + Tab назад до края на списъка. От там да продължите със стрелките нагоре до Вмъкване на таблица. Активирате с Enter, отваря се диалогов прозорец „Вмъкване на таблица“, в който се придвижвате с tab. Определяте размера на таблицата, като брой колони и редове.
Първият Tabфокусира поле за избор на брой колони, може веднага да въведете ръчно числото или със стрелките да го изберете. Следващият Tab води до поле за брой на редовете, отново избирате или въвеждате желаното число. Продължавайки с Tab се стига до поле определящо поведението при автопобиране на текста в клетките на таблицата. То съдържа три радио бутона. Фокуса е на първият радио бутон с отметка, фиксирана широчина на колоните.
Ако се избере тази опция ще се начертае таблица с еднакви колони, чиято широчина зависи от зададеният брой колони и размерът на хартията. При попълване с данни ширината на клетката остава постоянна, ако текста е по голям, автоматично ще се разположи на няколко реда, така ще се увеличи височината както на клетката така и на целият ред. Със стрелка надолу се придвижвате до другите два радио бутона. Препоръчително е да се избере следващата опция автопобиране на съдържанието. При тази опция клетката и цялата колона, ще се разширяват автоматично толкова колкото е дълъг текста.
Забележка: В този случай трябва да се има предвид, че ако колоните са много и разширението стане по голямо от ширината на листа, таблицата автоматично ще продължи на второ ниво и ще се разкъса. В такъв случай на вмъкване на голяма таблица с много колони, страницата трябва да се настройва предварително на пейзажен изглед по ширина на листа. След избор на параметрите, като се потвърди OK бутона таблицата се вмъква в отвореният документ. Придвижване, редактиране и четене на данните в таблицата, от клетка в клетка става с клавиша Tab или обратно със Shift + Tab.
За придвижване между клетките може да ползвате и комбинацията Ctrl + Alt + стрелките. Ctrl + Alt + стрелка надясно води до следваща клетка, Ctrl+ Alt +стрелка наляво води до предходната. Команди и опции за редактиране на таблицата, ще намерите в контекстното меню. След вмъкване на таблица в документа, активирайте Application клавиша, ще се отвори падащ списък с команди и опции, от които може да променяте формата, да добавяте или да премахвате клетки, колони и редове.

Оформление на текст като Списък.

Списъците са оформени като отделни елементи от текста вмъкнати в документа. Използват се за подреждане по вид и съдържание на данни. Word има автоматична функция за създаване на списък. Включва се след поредно въвеждане на цифра 1, точка и интервал. В процес на редактиране, отворете нов ред и въведете последователно цифра 1, точка и интервал, започва началото на номериран списък от ниво, Level 1. След всеки Enter за нов ред се поставя следващ номер. За да се прекрати поредното въвеждане на следващ елемент, с клавиш Backspace се изтрива поредният номер, което връща курсора в началото на празният ред. Неномериран списък се създава след поредно въвеждане на тире и интервал. От меню Вмъкване може да намерите и други символи за автоматично въвеждане на списъци.

Горен и Долен колонтитул.

Това са текстови полета, които могат да се вмъкват в документа, съответно в горният край– Header, в долният край – Footer.
Използват се за поставяне на лого на организация, заглавие знак или друг информативен текст, който се повтаря на всички страници. Въвеждат се отделно от текста на документа и не може да се изтриват или променят, без специално да се отворят за редактиране. Виждат се в страницата, но екранният четец ги прескача и чете само текста на документа. Вмъкване, редактиране и премахване на горен и долен колонтитули. Фокусирайте се в панела на Ribbon Menu с Alt клавиш. Потърсете със стрелка таб „Вмъкване“, разгърнете групите менюта със стрелка надолу.
Продължете до горен и долен колонтитул Sub Menu. Стрелка надясно отваря група бутони, първият е горен колонтитул. Потвърждавате с Enter, отваря се списък с падащо меню. Един Tab разгръща списък с видове горен колонтитул и команди за редактиране и премахване. Ако желаете да създадете колонтитул, изберете вида и потвърдете. За да премахнете вече създаден, изберете командата премахване. За да прочетете или да промените съдържанието, изберете редактиране, след което се отваря полето на колонтитула и може да го редактирате.
За да затворите и излезете от полето на колонтитул, натиснете клавиша Escape. Фокуса се връща на текста в документа.

Номериране на страниците в документа

1.Отворете Ribbon меню, с дясна стрелка намерете Вмъкване.
2.Със стрелка надолу намерете подменю Горен и долен колонтитул.
3.Отворете го с дясна стрелка и надолу потърсете бутона Номер на страница. Активирайте с Enter. 4.Отваря се списък с различни позиции и стил за вмъкване на номер в страницата. Избирате със стрелките. Менюто предлага и опции за форматиране, редактиране или премахване на номерацията.
5.Натиснете Escape за да затворите полето след избора за номерация, за да се върнете в текста. Word предлага широк списък за вмъкване на различни категории информация в текста на документа.

Полезни функции на Word.

Програмата предлага практични инструменти за намиране и редактиране на отделни елементи в големи документи.
Това са инструментите: Намиране“/Find, „Заместване“/ Replays, „Отиди на/ Go to„, „Показалец“/ Book маркер. Бързите клавиши F5 или комбинацията Ctrl + H отварят комбиниран диалогов прозорец с три таба, „Намери“, „Замести“ и „Отиди на“. Те са показани в заглавната лента на диалога, всеки таб разгръща отделна страница с опции за съответната функция. След отваряне на диалоговият прозорец, фокуса застава на един от трите таба. За да намерите останалите табове, Трябва да се фокусирате на заглавната лента обратно със Shift + Tab. В заглавната лента може да се движите между табовете с лява или дясна стрелка. Заставайки на избраното име, страницата с опции се разгръща автоматично, фокуса застава на първото поле, придвижвате се до другите контроли с клавиша Tab.

Намери/Find

Първият инструмент „Намери“, има функцията за търсене на знаци, думи и цели изрази в текста, с цел премахване или редактирането им. Използвайте бърз клавиш Ctrl +H за да отворите комбинираният диалогов прозорец. Със Shift + Tab се фокусирайте на заглавната лента, синтезатора съобщава „Търси Tab Selected”, дайте дясна стрелка. Разгръща се страницата на „Намери“ таб, фокуса застава на активно Edit поле за търсене. Веднага може да въведете знак, дума или израз, които търсите. След записване, за еднократно търсене натиснете enter.
Ако търсеният елемент не се намира в текста, получавате съобщението, „Няма намерени резултати“. Ако съществува се маркира в текста, но фокуса още стои в диалога, синтезатора съобщава бутона „Намери" следващ“. Потвърдете с Enter за разширено търсене на други повторения. Затваряте диалоговият прозорец със Escape и фокуса се връща в текста. Курсора застава върху намереният и маркиран елемент. Движение по множество намерени повторения в текста става с Ctrl + Page Down или обратно с Page Up. Внимание, всеки погрешен клавиш може да изтрие маркираният елемент, по добре с лява/дясна стрелка го от маркирайте. Така спокойно може да редактирате.

Замести

Функцията „Замести/Replace“ се активира директно със Ctrl + буква H. След активиране се отваря диалоговият прозорец на страницата търси и замести. Тук има две полета за редактиране. В първото активно поле въвеждате търсената дума или израз, които желаете да заместите. С един Tab отивате на второто поле в него набирате заместващото. Продължавате с Tab до бутона замести и потвърждавате с Enter. Заместването се извършва еднократно. Ако има повече от един и същ елемент в текста, изберете бутона замести всички.

Go to, Отиди на

Функцията „Отиди на/Go to“ предлага избор за придвижване по отделни елементи в документа, прескачайки останалите. Активира се директно със бутона F5. Отвореният диалогов прозорец съдържа списък от елементи, по които може да ходите, прескачайки останалите в документа. От списъка е избран първият елемент страница. Фокуса поле Въведи номер на страница. В Edit полето въведете номерът на страницата, до която искате да отидете. С Tab намерете бутона “Отиди на” и потвърдете с Enter. Фокуса отново застава на Edit полето за въвеждане на друг номер на страница. Ако искате може да въведете друга страница и отново потвърдете бутона отиди на. Като приключите, с Escape затваряте и се връщате в документа на първата избрана страница. Освен по страници може да се прескача и по други елементи. След отваряне диалога Отиди на, натиснете Shift + Tab. Попадате на списък с елементи от които може да избирате.
Предлаганите елементи са: раздел, ред, показалец, бележка под линия, коментар, заглавие, графика и др. Със стрелка избирате елемента от списъка.
С един Tab връщате фокуса на полето за въвеждане номер на избраният елемент. Наберете номер и потърсете бутона „Отиди на“. Отново с Escape се връщате в текста и заставате на избраният елемент. С командата Ctrl + Page Up или Ctrl + Page Down може да се скача само напред или назад по избраните елементи в текста.

Показалец

Ценна възможност за бърза ориентация в текста е поставяне на показалец/Book Marker. Диалога за въвеждане на показалец се отваря с Ctrl + Shift +F5. Поставянето на показалци се използва за отбелязване на място в документ с много страници, например книга.
След активиране на Ctrl + Shift + F5, се отваря диалоговият прозорец на показалец, където попадате веднага на активно поле за редактиране. В него трябва да запишем някакво име на показалеца, който ще добавяме, например, маркер 1.
С Tab отивате на бутона добави и потвърждавате с Enter. Диалоговият Прозорец се затваря и се връщаме в текста на показалеца. Той е създаден виртуално, но реално не се вижда. Ако желаете да добавите друг показалец, фокусирайте курсора на мястото и отново активирайте Ctrl + Shift +F5. Запишете име след което потвърдете бутона добави и вторият маркер е създаден. По този начин може да се поставят и други маркери на различни места в текста. Ако желаете да ги премахнете, отново отворете диалоговият прозорец на показалеца с Ctrl+Shift+F5. Избирате със стрелката маркера който ще премахнете и с Tab потърсете бутона изтрий и потвърждаваме с Enter.
След добавяне на показалци затваряте docx файла с Alt + F5. Когато отворите документа отново, по подразбиране фокуса застава в началото на текста. Ако е създаден само един показалец Ctrl + Shift +F5 директно прозореца на показалеца. Името на въведеният показалец е маркирано и синтезатора го съобщава. С Tab намираме бутона отиди на и потвърждаваме с Enter . Натискаме Escape и фокуса води до мястото на показалеца. Ако са създадени повече от един показалци може да се движим само по тях. С бутона F5 отворете диалоговият прозорец търсене и заместване на страницата Отиди на. Със Shift + Tab намирате списък, от който със стрелката изберете показалец. Затворете с Escape, отново в документа може да се придвижвате от показалец на показалец с комбинациите, Ctrl + Page Down за следващият или Ctrl + Page +Up за предходният.

Изготвил:Христо Шипанов


За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов" 3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail:bezbarieri@gmail.com