ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинария за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

NVDA (екранен четец)

начални стъпки с Windows

Windows 10

Microsoft Office Word

Microsoft Office Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

MS EXCEL (страница 4 от 4)

Пресмятане с формули

Освен текст и числа в клетките на Excel може да се въвеждат формули и функции. Режима за набиране на формула започва със знака равенство. Щом запишем в дадена клетка знака за равенство се чува Type in Formula press enter, което означава че е включен режима за писане на формула. След това се въвеждат адресите на клетките, с които ще се извършват аритметични действия. Между тях се поставят знаците за аритметичните действия, за събиране плюс, за изваждане минус, за умножение звезда и за деление наклонена черта. Може да се пресмята, както по редове така и по колони. Като се премине в друга клетка действието се приключва и на място на формулата се появява резултата. Когато се върнете в клетката с Формулата ще чуете съобщението с резултата от пресмятането и английското Has formula. Това означава че в клетката е въведена формула. Формулата се вижда в адрес бара, а в клетката се намира само резултата. Изобщо преминавайки върху някоя клетка и чуете Has formula, значи в нея има заложена формула. Помнете винаги за адресите. На практика вършим математическите действия посредством адресът на клетките, а не с текущото число, което е записано там. Така, ако впоследствие стойностите в клетките намалят или увеличат размера си, то общата сума в клетката с формулата веднага ще се промени автоматично. Относително и абсолютно адресиране. За да разберете по-лесно процеса на пресмятане, попълнете в таблицата малко числови данни. Например,в клетките на три последователни реда, А2, B2, А3, B3 А4 и B4, запишете някакви числа. В клетката C2, въведете формула за умножение както следва: = А2* B2. Както е записана формулата, в клетката C2 ще се появи резултата от умножението на клеткаА2 и клетка Б2, които стоят на същият ред в две колони вляво. Резултата се появява след попълване на формулата и преминаване в следваща клетка. Ако напишем формулата "=А2*Б2" и я копираме в долните клетки на трети и четвърти ред, C3 и C4, то ще се повтори същото действие за съответни ред. Това означава, че в клетките от колона C се получава резултата от умножението на клетките, които се намират на същия ред в двете колони, вляво. Така, ако напишем формулата само на една клетка от първия ред(колкото и да е сложна), можем да я копираме за секунди на всичките 65536 клетки от съответната колона на таблицата в Excel. Това се нарича относително адресиране. Абсолютното адресиране се използва, ако тези резултати трябва да ги отнесем, например да ги умножим по някоя постоянна величина за всеки ред. Тогава в една клетка (например G1) пишем постоянната стойност, като във формулата в която участва ще се фиксират колоната и реда със знака $ (долар). Ако запишем $G$1 във формула, то при копиране по хоризонтала или вертикала този адрес винаги е $G$1 . Пример: въведете в три последователни реда цифри в по няколко клетки. Запишете в друга клетка извън сектора с попълнените клетки, текущият курс на еврото. Сега да изчислим сумите от клетките , като всяка сума умножим по курса за деня. В крайните десни клетки въведете формула за събиране на адресите с клетките с данни, като умножите сбора с клетката с курса на еврото, която ще приеме символа долар пред всеки знак от адреса си. . Така всички Получени сборове, ще се умножат с постоянната величина съдържаща се в клетката със символа на долар. Ако искате да изчислите процент, в клетката записвате знака равенство, след това цифрата на процента и задължително знака за процент. Когато се пишат формули добре е да се ползва малката цифрова клавиатура, особено за аритметичните действия. Функции. За въвеждане на функции ползвайте командата от меню Insert/Function. Например да въведем функцията за сумиране на поредица от числа, попълнени в определен диапазон от клетки. Първо, форматирайте клетките като зададете категория за данните, число. Въведете във форматираните клетки някакви числа. Фокусирайте се в следващата празна клетка, в която искате да се въведе функцията. Активирайте с Alt бутона menu Бар File. Надясно намерете меню Insert, Вмъкване. Със стрелка надолу потърсете Функции и дайте Enter. Ще се отвори диалог за Вмъкване на функция. С няколко Tab ще намерите List Box, списък с готови функции. Изберете със стрелка функцията SUM и натиснете Enter. Отваря се друг диалогов прозорец, наречен Аргументи за функцията, в случя SUM. Тук има edit полета , чийто брой зависи от функцията. В първото поле Number1, служебно са попълнени адресите от първата до крайната клетка на сектора с данни, които програмата ви предлага за сумиране . За да потвърдите този избор веднага може да натиснете Enter. Ако не ви харесва може да промените предложеният диапазон от клетки, като премахнете или добавите други. С Tab попадате на следващо поле Number2, където може да добавите друг адрес на клетка извън посоченият диапазон за сумиране. Когато сте готови, натиснете Enter. Диалоговият прозорец се затваря и фокуса се връща в клетката с резултата от сумирането. Забележка: диапазона от поредни клетки за сумиране, прилежащи на един и същ ред, се изписва само с първата и последната клетка поставени в скоби, със знака точка и запетая между тях. Сумата от клетки в една и съща колона се задава с първата и последната със знака многоточие между тях. Тази функция може да се зададе ръчно без менюто. Записва се в клетката, като първо се поставя знак равенство, след това латинско SUM, в скоби адреса на първата и последната клетка, между тях знака точка и запетая или многоточие. Диаграма. Въведените данни в електронната таблица на Excel, могат да се представят във графичен вид. За да създадем диаграма, е необходимо да се попълнят данни с определена зависимост в клетки, най-малко на два реда или колони. Примерно, в първата колона попълнете поредица от години, а в съответните клетки на втората стойностите на някакъв доход. Задачата на графиката ще бъде, да покаже нагледно промяната на дохода през годините. Активирайте с Alt бутон Файл менюто. Надясно потърсете Insert, меню Вмъкване. Със стрелка надолу намерете Диаграма, (Chart) и натиснете Enter. Ще се отвори Съветника за създаване на графична диаграма, който показва изпълнението на задачата в четири стъпки , в 4 отделни екрана. Първата стъпка е за избор на тип на графиката. В зависимост от характера на данните може да изберете подходяща форма за тяхното представяне. От списък със стрелките изберете типа на графиката, като стъпаловидни колони, вълнообразна линия, кръг със сектори и други. За всеки тип има кратко пояснение. След избора с Tab намерете бутона Next, Напред и натиснете Enter. На екрана се показва прозореца с втора стъпка. Тук трябва да се определи диапазона с адреса на клетките, чиито стойности ще се покажат в графиката. . С първият Tab попадате на полето с диапазона от клетките. Служебно програмата ви предлага диапазона от граничните адреси на клетки, в които са въведени данни. Ако желаете може да въведете друг диапазон. Следващият Tab води до радио бутони, с които ще се определи от колони или от редове да се ползват данните за осите на графиката. Ако са въведени данни в колони избирате колони и обратно, ако сте въвели данни по редове избирате радио бутона редове. Като сте готови намерете и натиснете бутона Напред. Отваря се екрана с трета стъпка. Тук може да зададете заглавие и други пояснителни текстове на графиката. Този диалогов прозорец има шест таба, които ще обходите с Ctrl+Tab. Като приключите с въвеждане на текстовата информация натиснете Напред. На екрана се появява последният прозорец със стъпка четири. В него трябва да определите къде да се покаже графиката. Имате две възможности показани в два радио бутона. Първата е да се покаже в нов Sheet, а втората в същият, който е на фокус в момента. Като направите своят избор намерете и натиснете бутона Finish, Готово. Графичната диаграма ще се появи на екрана. Екранният четец ще ви прочете зададените в нея данни.

Изготвил: Христо Шипанов

назад към страница 3


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com