>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com

ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт ръководства кулинария статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

NVDA (екранен четец)

начални стъпки с Windows

Windows 10

Microsoft Office Word

Microsoft Office Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

MS EXCEL (страница 3 от 4)

Форматиране

В таблицата на Excel е важно да се определи размерът, границите и категорията на данните които ще се попълват в клетките. Това става с опциите за форматиране на клетките. За да се форматира клетка или група от клетки, първо следва да се селектират. Опциите за форматиране на клетка ще намерите в списъка на меню Форматиране. Има бърз клавиш Ctrl + 1 от голямата клавиатура, който отваря директно диалоговият прозорец за настройка формата на клетката. В отвореният прозорец на този диалог има 6 таба тоест 6 страници. Ще разгледаме по подробно първите четири. По подразбиране в началото се показва първата страница Число или Number таб. Щом натиснете един tab попадате на полето Категории на данните. Тук има списък с конкретни категории. От него със стрелка надолу може да изберете категория за данните, които ще попълвате в клетката. По подразбиране е избрана Общи. В този формат клетките приемат както цифрови така и текстови данни. Ако искате да се показват числата със знаци след десетичната точка и ще извършвате аритметични действия, изберете категорията число. В този случай със следващият tab, може да се определи броят на знаците след десетичната запетая. В една таблица може да се зададат различни категории на отделните клетки. С Ctrl + tab се преминава в другите табове за форматиране на клетката. Следващата страница, Подравняване съдържа следните полета: хоризонтално подравняване и вертикално подравняване. В тях има списъци от типа ComboBox, от които може да изберете как да се разположат данните в клетката, например в ляво,дясно, центрирано, долу и така нататък. Следват три Check Box, които дават възможност за: 1.въвеждане на текст на повече редове, 2.свиване на данните за да се поберат в границите на клетката и 3.обединяване на клетки. Следва поле от което може да се завърти текста по определен градус и да заеме вертикално разположение в клетката. Ще разгледаме по-подробно обединяване на клетки. Следвайте стъпките: Първо, определете клетките за обединяване, като ги маркирате. Отворете диалога за формат на клетка с Ctrl+1. Със Ctrl+Tab, преминете на Подравняване Tab. Намерете с tab CheckBox Обединяване на клетки и дайте със Space отметка. Потвърдете с Enter. Посочените клетки ще се слеят в една и когато се фокусирате върху нея, ще чувате въведените данни , Merge Cells и адресите на обединените клетки. Изобщо щом чуете Merge Cells, това означава че клетката върху която се намирате е слята. Merge означава сливам се. Ако поставите отметка на другият CheckBox Текст на повече редове, въвеждайки по-голям текст той ще премине автоматично на редове без да излиза от границата на клетката. Ако дадете отметка на CheckBox Свий за да се побере, набраният текст ще се намали за да се побере в границите на клетката. Това е важно при отпечатване, да се помести таблицата във заложеният формат на хартията. Друга важна функция е задаване граници на секцията от клетки попълнени с данни. Маркирате клетките. Отваряте диалоговият прозорец със Ctrl+1. с Ctrl+Tab, отивате на Borders, Граница Tab. С първият Tab попадате на списък със стилове на границата, със стрелките избирате радио бутоните за дебелина и вид на линията на контура. Следващите табове водят до Check Box полета, където се задава позицията на границата, от ляво, от дясно, от горе, от долу. Давате отметки там където желаете да има видима граница. ,Определянето на контура на границите на клетки с данни е важно при отпечатване таблицата на хартиен носител.

Редове и колони

Всички клетки след началното създаване на електронната таблица са еднакви, със стандартна големина. Когато въведените данни надвишават размера, след попълване и преминаване в следваща клетка в рамката на клетката се вижда само част от информацията. Останалата част остава скрита , появява се отново цялата, след фокусиране отново върху клетката. Когато таблицата няма зададени граници това е без значение, информацията се изчита и показва цялата на екрана, дори ако е на няколко реда . За да се разположи цялата набрана информация във фиксираната рамка на видимото поле трябва да се форматира реда или колоната от таблицата. Това може да стане от списъка на падащото меню форматиране. Например, като се застане на заглавната клетка от колоната и с алт бутона се активира файл менюто. След това стрелка надясно до форматиране. От тук със стрелка надолу се търси редове или колони Sub меню. Със стрелка надясно се отваря техният списък. Първо, за редовете се предлага промяна на височината, а за колоните широчината. В двата случая има опция за авто побиране. Добре е да се избере автопобирането, ако не се гони някакъв конкретен размер. Когато е зададено за колона, широчината на клетките от цялата колона ще приемат размера на най дългите въведени данни. Когато става въпрос за редовете, то целият ред ще приеме увеличената височина от въведените в дадена клетка на няколко редове данни.

назад към страница 2
напред към страница 4