ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт компютърни ръководства кулинарни страници статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

NVDA (екранен четец)

начални стъпки с Windows

Windows 10

Microsoft Office Word

Microsoft Office Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

MS EXCEL (страница 2 от 4)

Сортиране и филтриране

След попълването на данни в таблицата, може да използвате практичните функции Сортиране и Филтриране. За целта трябва да се определи сектора от попълнени клетки, като обособен списък с данни. Има се предвид списък от еднотипни данни, тоест всяка колона да съдържа само един вид данни например само числа или само текст. Това ще направи възможни функциите на сортиране и филтриране на данните. Задаването на една област от таблицата да се счита от ексел за списък или лист става с бърз клавиш, Ctrl + буква ел. Също така тази опция може да се намери от списъка на контекстното меню с бутона Application.

Създаване на List, (Списък).

Заставате върху някоя клетка с въведени данни и активирате командата за създаване на списък, от контекстното меню или с бързият клавиш Ctrl+L. Отваря се диалогов прозорец. Първото поле от прозореца съобщава границите на зоната, служебно предложени, която ще се счита за списък. Тази граница е очертана от адресите на първата горна, най в ляво попълнена клетка и последната долна, най в дясно клетка с данни. Ако желаете може да промените координатите. С един tab се отива на следващото поле, назовано моят списък съдържа заглавки. Става дума за заглавия на колоните, под които следват данните. Тук има Check Box, който има отметка по подразбиране, оставя се така. Следва бутона OK и като се потвърди списъка е създаден. Вече всеки ред и колона от този сектор ексел ги счита за част от новосъздаденият списък, ане като част от цялата голяма таблица. За да се обособят списъците освен, че трябва да съдържат еднотипни данни, трябва да не граничат с други попълнени клетки. Може да се създаде друг списък в същият шийт, но трябва да се остави празна колона или ред между двата списъка. При създаден вече списък попълвайки данни в клетките щом се стигне до последната клетка от последният ред и има нужда от още редове с всяко натискане на tabа се прибавя нов ред към списъка. Промени в списъка може да се правят чрез контекстното меню. Отваря се с бутона Application и от там се избира да се прибавят или премахнат клетки, редове или колони.

Сортиране

Сортирането е една от практичните функции на обособеният списък. Заставайки върху заглавната клетка на дадена колона, функцията се активира с Alt + стрелка надолу. Отваря се падащ списък с опции. Фокуса първоначално застава на командата All, Всички. Нагоре в списъка, се намират командите за сортиране, а надолу за филтриране. Със стрелка нагоре ще намерите Низходяща или Възходяща подредба на данните. Като се избере възходящ ред данните ще се сортират, ако са текстови по азбучен ред, или ако са числа от малкото към по голямото. Ако се избере понизходящ ред, ще се подредят обратно от голямото към по малкото. Преподреждайки данните от колоната ексел преподрежда съответно и целите редове със прилежащата информация. Сортирането фактически преподрежда информацията като броят на редовете и колоните остават същите. По този начин обаче, се губи поредността на въвеждане на данните. Ако желаете да я запазите трябва да се въведе колона с номерация или с дата и час.

Филтриране

Друга важна функция при създаден списък на ексел е филтриране. С тази команда може да се покажат само някои избрани от вас по определени критерии редове от списъка. Това става като първо потребителя се фокусира върху заглавната клетка на избраната колона. След това с бързата клавишна комбинация Алт + стрелка надолу се отваря падащият списък. Фокуса застава на командата Всички. Със стрелка надолу ще намерите командите за филтриране. Избира се по определен критерий само кои редове с данни да се показват на екрана. Например, само първите десет реда, само сходните данни въведени в някоя клетка от колоната и т.н. Като се потвърди с enter, в списъка остават видими само тези редове съдържащи еднаква информация съгласно избраният критерий. За да се премахне филтрирането отново се застава на заглавието на колоната. С Алт + стрелка надолу се отваря падащият списък. Избира се всички и с enter отново се показват всички редове. Филтрирането има смисъл, когато в колоните на голям списък се съдържат повтарящи се данни.

Изготвил: ХРИСТО ШИПАНОВ

назад към страница 1
напред към страница 3