ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт компютърни ръководства кулинария статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Слушайте FM радио

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

NVDA (екранен четец)

начални стъпки с Windows

Windows 10

Microsoft Office Word

Microsoft Office Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

MICROSOFT EXCEL

Работа с MS Excel 2003 (страница 1 от 4)

Въведение
В това ръководство е представена по подробно работата с Microsoft Excel 2003, посредством екранен четец (Screen Reader) и българският синтезатор Speech Lab. Въпреки старата версия 2003, основните принципи за работа са същите както и в следващите версии на MS EXCEL. Проблема със съвместимостта се решава Като се инсталира една добавка наречена Compatibility Pack, която позволява да се отварят новите разширения на файловете от версиите на Office след 2010 г. MS EXCEL е специализирана приложна програма, която създава големи, многофункционални електронни таблици. В тях се въвеждат и обработват масиви от данни. С въведените данни може да се извършват автоматично изчисления по зададени формули и функции, да се съставят списъци, данните в които да се сортират, филтрират или да се представят графично в диаграми и много други задачи. Основният инструмент на програмата EXCEL е електронната таблица. Тя представлява мрежа от клетки подредени в редове и колони. На английски език, клетка е Cell, ред е Row,колона е Column. Програмата се активира след създаване и отваряне на нов файл, или като се отвори съществуващ вече файл с разширение xls.

Създаване на нов Excel файл.

Разбира се преди всичко, трябва да е инсталиран Microsoft Office пакета съдържащ приложението Excel. Първо избирате и отваряте папка в която ще поставите файла. Активирате с Alt бутона Файл менюто. След това със стрелка надолу търсите ню съб меню, после с дясна стрелка попадате на опцията папка (Folder), продължавате със стрелката надолу до Microsoft Excel Worksheet. Потвърждавате с enter и файла е създаден. Програмата предлага служебно име New Microsoft Excel Worksheet.xls. Веднага преди да потвърдите с Enter, може да се преименува файла , като се напише новото име, задължително завършващо с разширението точка XLS на латиница. Потвърждавате с Enter и още веднъж с Enter отваряте новосъздаденият файл.
Кратко описание на екрана с работният прозорец на програмата. Изгледът на прозореца има стандартен вид. В най-горната заглавна лента, наречена Title List е показано името на файла и програмата, която го е отворила. С Insert+T, по всяко време можете да получите информация за Title List. Ще чуете Microsoft Excel, името на файла и номерът на Sheet, показан на екрана. Под заглавката е хоризонталната лента с файл менюто,под него се намират графичните инструменти, а под тях стоят двете полета на адрес бара. Основната средна част на екрана се заема от електронната таблица. Новосъздаденият EXCEL файл съдържа три таблици, sheets разположени една под друга. Програмата Excel използва за таблица понятието Sheet. Sheet означава лист,чаршав. След началното отваряне На Xls файла на екрана се вижда само първият sheet едно. Както бе споменато в началото, Excel файла съдържа три Sheets. Бутоните за показване или скриване се намират в лентата на състоянието под таблицата. Електронната таблица е изградена от отделни клетки, които са еднакви по размер. Те са разположени в мрежа от колони и редове. Широчината на таблицата е в порядъка на 256 броя колони и височина на 65536 редове. Всяка клетка от тази внушителна таблица има свой адрес състоящ се от две части, латински букви и арабска цифра. Тук ще обърна внимание на двете полета от адрес бара. В първото поле се изписва адреса на клетката върху която е фокусиран курсора. В следващото поле е показано съдържанието на клетката което може да бъде както данни така и формула. Когато има формула тя се вижда само в адрес бара а в клетката на самата таблица е отразен само резултата. Ако искате да проверите или от там да редактирате съдържанието на клетката е необходимо да се фокусирате в полето на адрес бара. Тъй като с клавишите не може да се достигне и да се прочете информацията от адрес бара, режима се превключва на Jaws курсор и чрез стрелките ще го намерите. Полетата на адрес бара са от типаedit, и в тях може да се пише тоест директно да се редактира. Промяната на данните в тези edit полета води до промяна и в съответната клетка на таблицата. Също така, когато се попълват данни в клетката, това се отразява в адрес бара. Пояснявам това, защото всичко което се върш в Excel се върти около адреса на клетката. Долу в лентата на състоянието под таблицата са изписани хоризонтално наименованията на трите таблици, sheet 1, sheet 2, и sheet 3. Преминаването от Sheet в Sheet става с Ctrl +page down или обратно Ctrl + page up, както и с кликване с мишката върху съответният Sheet. Над мрежата на самата таблица в хоризонтален ред са подредени буквите от латинската азбука , а отляво по вертикала са разположени поредните арабски цифри от 1 до 65536. Латинските букви определят колоните, а поредицата от цифри редовете. Пресечната точка от тази координатна система определя адреса на клетката. Тъй като буквите от латинската азбука не стигат за всички 256 колони, след изчерпване те се дублират т.е.се повтарят по двойки до края. Особеност на програмата е произнасянето на буквата A, в средата на Excel тя се произнася като Ейгх.

Движение с клавиши по клетките в таблицата.

За да се редактира и обработва информацията в дадена клетка трябва да се фокусираме върху нея. Движението на фокуса от клетка на клетка, хоризонтално по редовете става с лява или дясна стрелка. Стрелка нагоре или надолу движи от клетка в клетка, вертикално по колоните. Бутона tab и обратно Shift + tab, придвижва фокуса само хоризонтално по редовете. С Tab се преминава в следваща клетка надясно, а сShift+Tab в предходната клетка наляво. Когато се застане върху дадена клетка, ще чуете адреса и нейното съдържание. За бързо придвижване в таблицата може да се ползват следните клавишни комбинации: Ctrl + Home води до първа клетка на първа колона първи ред, чува се: First Cell "еигх 1. Ctrl + End отива на последната клетка на празният Sheet и се чува LastCell плюс адреса и съдържанието на последната клетка. Бутона Home води до първата клетка на реда. End води до краят на реда. Стрелка наляво+Home, отива на първа клетка от реда. Стрелка надясно+End, отива на последната клетка от реда. Стрелка нагоре+Home, води на първа клетка от колоната, а стрелка надолу+End, обратно на последната от колоната. Придвижването от първата до последната клетка по този начин става независимо има или няма данни в клетките по реда или колоната. Обърнете внимание на командата за придвижване с бързият клавиш Ctrl + стрелките, с който се прескача директно от началната до крайната клетка на даден регион. Регионите може да имат данни или да са празни. По точно, като се фокусирате върху клетка с данни, Ctrl+ стрелки наляво или надясно прескачат хоризонтално по реда до последната попълнена клетка. Ако командата стартира от празна клетка – води до последната празна клетка на региона. Ctrl + стрелки нагоре или надолу движи по същият начин в регионите, вертикално по колоните. Така потребителя може да се движи бързо само между клетките от дадена зона, без да преминава в празното пространство на голямата таблица. Когато фокуса попадне в началната клетка на даден регион за ориентация ще чуете Start of New data Region и адреса на клетката,обратно когато фокуса е в крайната клетка на даден регион ще чуете Edge of Current region. Page up или page down движат екран по екран нагоре, надолу по редовете. Клавиша F5 отваря диалог Отиване на, където е активно полето Препратка, (Reference). В него може да запишете адреса на клетката до която желаете да се придвижите и щом потвърдите с Enter, диалога се затваря и фокуса застава на нея. Един Tab след полето за препратки води до списък с въведени вече адреси, наречен Отиди до. Със стрелките може да изберете въведената клетка и като потвърдите ще се фокусирате върху нея. В прозореца с препратките има и бутон Специални, който отваря друг диалог с радио бутони където може да изберете придвижване до клетки по определена категория. Важно е да знаете, че след като е добавена препратка, преди да затворите файла, програмата ще ви попита дали да се съхранят промените. Като потвърдите при следващо отваряне на файла фокуса ще застава на клетката с въведената отметка.

Редактиране

След като е създаден и отворен файла, може да се попълват директно данни в клетките на таблицата. Позиционирате курсора върху дадена клетка и щом напишете някой символ , програмата влиза в режим на въвеждане на данни. Независимо дали клетката е празна или съдържа данни, с първият ново изписан символ се трие автоматично и приема новата информация. Като се попълни, след преминаване в друга клетка, редактирането се приключва и данните се запаметяват. Хоризонтално по редовете това става със дясна стрелка или tab в дясна посока, а със лява стрелка или шифт + tab в лява посока. Стрелките действат само когато са в краят на изписаните данни. В противен случай могат да заблудят, като се движат от знак на знак вътре в клетката без да се преместят в следващата. Стрелка надолу или нагоре премества фокуса в долната или горната клетка. Също така с enter курсора слиза в долната клетка. Ако по грешка започнете да пишете в попълнена и запаметена клетка с команда ескейп ще се отмени ново написаното и ще остане предишното. С бутоните delete и бакспейс се изтрива цялото съдържание на клетката. Другият режим на писане и редактиране в клетките се задейства с бутона F2. Тогава се отваря edit поле с активен курсор готов за писане. Сега може по стандартният режим на Вмъкване ,познат от Word да редактирате и добавяте голям текст. Приключва се с натискане на бутона enter. След което edit полето се затваря, данните се запаметяват и фокуса слиза в долната клетка.
Копиране. Тук важат стандартните команди, Copy,Cut и Paste. Също така с бърз клавиш може да се копират данни от съседни клетки. Заставайки върху празна клетка команда Ctrl + D копира информацията от съседната горна клетка, Ctrl+ R копира в съседната дясна клетка.

Маркиране

Маркиране на клетки от таблицата става с бутона Shift плюс стрелките. Със Shift + стрелка надясно се маркира клетката върху която е фокуса плюс съседната дясна клетка на същият ред. Shift+стрелка наляво, маркира клетката върху която сте застанали плюс предходната . Със Shift + стрелка надолу или нагоре се маркира фокусираната клетка заедно с долната или съответно горната клетка от колоната. Както забелязвате, с първата стъпка се маркират две клетки, тази върху която е фокуса плюс съседната. След това, при задържан Shift, Всяка следваща стъпка със стрелката разширява маркираният ред или колона, клетка по клетка, а в обратна посока ги размаркирва. Селектиране на цял сектор от таблицата се получава, когато задържите Shift и натискате, примерно дясна стрелка няколкократно. след това при задържан Shift сменяте посоката от хоризонтално направление по вертикала, със стрелка надолу. Маркираната зона ще се разширява прогресивно във вид на правоъгълник. Клавишната комбинация шифт + спейс маркира целият ред. Ctrl + спейс маркира цялата колона. Ctrl+A, маркира цялата таблица. Информация за маркираната зона може да получите с командата Insert+Shift + стрелка надолу, ще чуете: Selected Range плюс адресите и съдържанието на първата най-горна лява и последната най-долна дясна клетка.

напред към страница 2

Ръководства