ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт компютърни ръководства кулинария статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

NVDA (екранен четец)

Начални стъпки с Windows

Windows 10

Microsoft Word 2003

Microsoft Word 2019

Microsoft Excel 2003

Microsoft Excel 2019

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

Работа с Word (страница 2 от 4)

Вмъкване на елементи в документа

От меню Insert, Вмъкване ще намерите опциите за вмъкване на други елементи в текста. Това са символи, които ги няма в клавиатурата, картинки, номерация на страницата, дата и час, бележка под линия и други.

Номерация
Номериране на страниците се намира от падащият списък на меню вмъкване. След активиране на номер на страници се отваря диалогов прозорец, в който се придвижвате с Tab. От първите два ComboBox, които съдържат списъци може да се зададе позицията и ориентацията на номерът в страницата. Освен това имате възможност да определите шрифта на цифрата и началото на започване на номерацията. Номерацията е важна при отпечатването на хартиен носител на документа.
Дата и час
Заставате на местото на което желаете да се постави датата и от меню Вмъкване активирате опцията Дата и час. В отворилият се диалог има списък с различни формати на актуалната дата и час. Избирате със стрелката и потвърждавате с Enter.
Картинка
От меню Вмъкване намирате Картина sub меню, с дясна стрелка и после надолу търсите вмъкване от файл и потвърждавате. Ще се отвори диалог за вмъкване на картина. По познатият начин, със стрелки и таб, търсите нужният файл от списъците на компютъра. Като го намерите, натискате бутона Вмъкни. Картината застава на мястото в документа, върху което сте се фокусирали. Програмата дава възможност за настройка на вмъкнатата картина в документа. За целта маркирайте картинката и активирайте меню Форматиране. От списъка на менюто намерете картина. В диалога Форматиране на картина има няколко таба. В тях придвижвайки се с Tab ще намерите опции за промяна на размера, разположението спрямо текста и отстъпите в страницата на картината.
Бележка под линия
Ако желаете да дадете пояснителна бележка за някоя дума от текста, може да въведете текст под черта в долният край на страницата. Това става по следният начин: 1. Набирате думата, от падащият списък на меню Вмъкни намирате подменю Reference, от което избирате Footnote, бележка под линия. 2. Отваря се диалогов прозорец, в който по подразбиране има отметка на бележка под линия, също така може да изберете къде и с какъв индекс да се вмъкне. Като сте готови с избора намирате и натискате бутона Вмъкни. 3. Курсора се премества в долният край на страницата, под служебно въведена черта след индекс. Тук набирате пояснителният текст. В същото време след думата в основният текст се появява идентичен индекс. 4. Със стрелка нагоре се връщате в основният текст.

Таблица на Word

За да се създаде таблица с MS WORD първо трябва да се отвори док файл и да се позиционира курсора на желаното място. По този начин таблицата може да се вмъкне в текста.

Създаване на таблица.

С Alt бутон се активира Файл менюто и с дясна стрелка търсите меню Table,таблица. Ако интерфейса е на английски, директно с Alt + A, ще се отвори меню Table. Щом го чуете със стрелка надолу отваряте падащият списък и попадате на под заглавието Draw Table, Начертай таблица. Продължавате със стрелка надолу и намирате Insert sub menu, Вмъкни, под меню. Стрелка надясно отваря списъка с команди на това под меню. Продължавайки със стрелка надолу търсим опцията таблица и я активираме с enter. Отваря се диалогов прозорец, с Tab се ходи по опциите. Първият tab пита за броя на колоните, със стрелки нагоре или надолу се избира броят им. Следващият tab пита за броят на редовете със стрелките се избира и техният брой. Продължавайки с tab се стига до поле наречено AutoFit behavior, Поведение при автопобиране. То съдържа три радио бутона. Фокуса е на първият, който е чекнат по подразбиране това е фиксирана широчина на колоните. Ако се избере тази опция ще се начертае таблица с еднакви колони, чиято широчина зависи от зададеният брой колони и размер на хартията. При попълване с данни ширината на клетката остава постоянна и ако текста е по дълъг ще се разположи на редове така ще се увеличи височината както на клетката така и на целият ред. Само със стрелките може да се придвижим до другите радио бутони. Най добре е със стрелка надолу да се избере следващата опция автопобиране на съдържанието. При тази опция клетката и цялата колона, ще се разширяват автоматично толкова колкото е дълъг текста. В този случай трябва да се има предвид, че ако колоните са много и разширението стане по голямо от ширината на листа таблицата автоматично ще продължи на второ ниво и ще се разкъса. Това може да се оправи като се настрои страницата на пейзажен изглед т.е.листа се обръща по широката му страна. След като се потвърди с ОК бутона таблицата се начертава в отвореният документ съгласно зададените параметри.
Движение по клетките в таблицата.
Навигира се в клетките на таблицата както следва:: Ctrl + Alt + стрелки, надясно или наляво придвижват фокуса от клетка в клетка, хоризонтално по реда на таблицата. Jaws прочита текста в клетката и съобщава номерацията на колоната. Колона на английски е column. Бутони Ctrl + Alt + стрелки нагоре надолу движат по клетките, вертикално в колоните. В този случай се прочита съдържанието на клетката и се съобщава номерацията на реда. На английски ред е Row. Друга възможност за придвижване е чрез клавиша tab. Той придвижва курсора директно от клетка в клетка само по хоризонтала. Движението става от ляво на дясно,като достигне до последната клетка на реда, слиза на първата от следващият ред и т.н. Когато клетките са пълни при движение с tab, програмата прочита и същевременно маркира съдържанието им. Преминавайки от една в друга, предходната се размаркира, а следващата се маркира. Маркираната в момента клетка може да се редактира, с написване на първият знак, данните от клетката се трият автоматично и се записва новата информация. Като достигнем последната клетка на последният ред, т.е.най-долу, в дясно, програмата предупреждава, End of Roll, което означава че се намираме в краят на последният ред на таблицата. В случай че се нуждаем от още празни редове, както сме позиционирани в последната клетка натискайки tab, под нея се отваря нов празен ред. В краят на таблицата или ред след нея, чувате , Out of Table, което означава че сте извън пространството на таблицата.
Маркиране на текста в таблицата.
Програмата разбира отделната клетка като параграф. Затова правилата за редактиране и форматиране с някои изключения важат и за клетките на таблицата. Маркирането става с помощта на клавиша Shift. Когато се фокусирате на дадена клетка натискайки Shift + стрелка надолу или стрелка нагоре се маркира фокусираната клетка заедно с долната или горната. Продължавайки със задържан Shift + стрелка се маркират една по една следващите клетки в колоната. Ако промените посоката при задържан Shift със стрелка на дясно или на ляво ще се маркират и съответно клетките в посока редовете. Така ще се маркира цял блок от таблицата. Маркиране клетка по клетка става с Shift + Home. Маркирането на дума по дума вътре в клетката става с Shift + Ctrl + лява стрелка или обратно с дясна стрелка. Също така от списъка на меню Table, таблица ще намерите Select sub menu, където има команди за маркиране на елементите на таблицата. Тук е важно да се позиционирате върху елемента, който ще се маркира и след това да се активира командата.
Добавяне на редове и колони.
На готовата таблица може да се добавят ,вмъкнат още редове, колони или клетки. За целта позиционирайте курсора на някоя клетка от готовата таблица. Намерете меню таблица и отворете Вмъкване sub меню. Избора става от списъка с опции на това под меню, който предлага: колона отляво или колона отдясно, ред отгоре или ред отдолу. Разбира се спрямо положението на курсора.
Изтриване на елементите в таблицата.
Трябва да се прави разлика между триене на данните в клетките и изтриване на самата таблица. Данните се трият по правилата отнасящи се за редактирането на текст. По този начин се премахва само съдържанието от клетките, а мрежата с граничните линии на таблицата остават. За да се изтрие колона, ред или цялата таблица от падащото меню на таблица се отива на Delete, изтрий съб меню. Със стрелка надясно се отваря списъка с команди, от който се избира нужната операция. Разбира се преди това е нужно да маркирате или да се фокусирате върху елемента който ще се трие.
Разделяне и обединяване на клетки
Отделните клетки от таблицата може да бъдат допълнително разделяни или обединявани. Когато искате да разделите дадена клетка, първо тя трябва да е празна и да е на фокус. Второ, отворете падащият списък на меню Таблица и намерете опцията разделяне на клетка. Трета стъпка, като потвърдите с Enter, се отваря диалогов прозорец с две полета от вида Edit Spin Box , в които се определят стойностите на разделянето. В първото поле се въвежда броя на колоните, а във второто броят на редовете, потвърждава се с Enter. Примерно: ако е избрано 2 колони и 1 ред, клетката ще се раздели на две половини, лява и дясна. Ако е избрано 1 колона и 2 реда, ще се раздели пак на двеклетки , само че горна и долна. Обединяване на клетки става по следният начин: първо, маркирате клетките подлежащи на обединяване. Второ, отваряте падащият списък на меню Таблица и намирате опцията обединяване на клетки. Трето, като потвърдите с Enter клетките ще се обединят в една и фокуса ще застане на нея. Може да се обединяват клетки, както по колони , така и по редове, трябва само да са празни.
Пресмятане в таблицата на Word.
С таблицата на Microsoft Word можете да извършвате някои пресмятания, като например сумиране на поредица от числа. Става въпрос за по-елементарни математически операции, за сериозна работа използвайте Excel. Сумиране на цифровите даннив таблицата на Word. 1.Създайте таблица и попълнете клетките с числа. 2.Фокусирайте се върху клетката, в която искате да се появи резултата от сумирането. Тя може да бъде крайната в ляво на реда или последната в дъното на колоната. 3.От меню таблица изберете Формула. Активирайте с Enter. Ще се отвори диалогов прозорец. В първото поле за избор на формула програмата предлага формула по подразбиране,както следва:. Ако клетката е най-долу в дъното на колоната се предлага формулата: =SUM(ABOVE). Ако клетката е последна в левият край на реда, се предлага SUM(LEFT). Ако приемате един от тези алгоритми намерете с tab и потвърдете бутона ok. Резултата се появява автоматично в посочената от Вас клетка.
Сортиране на данните в таблицата.
Данните по колони в таблицата на Word също могат да се сортират. Фокусирате се в началната клетка от колоната попълнена с данни. Намирате меню Таблица и от падащият списък избирате Сортиране. Активирате го и ще се отвори диалогов прозорец, от който може да изберете коя колона да се сортира, с какъв тип данни и вида на сортиране. Има два вида за сортиране, Възходящо и Низходящо, предложени в радио бутони. Ако изберете възходящо, текстовите данни ще се подредят по азбучен ред, заедно с прилежащите редове. Ако са числа, ще се подредят по големина. При низходящо сортиране става обратното. Като сте готови с избора намерете и потвърдете Ok бутона.

предишна страница 1 следваща страница 3


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: shippy52@gmail.com