ЖИВОТ БЕЗ БАРИЕРИ

Новите технологии откриват по-големи възможности пред хората със зрителни увреждания, позволявайки самостоятелно да преодоляват обективните бариери, възпрепятстващи социалното им включване


виж света през компютъра начало спорт компютърни ръководства кулинария статии за контакт сайта се хоства с любезното съдействие на суперхостинг

Дом на културата на слепите Варна

Дом на културата на слепите Варна

Компютърни ръководства

компютърно обучение на зрително затруднени потребители

NVDA (екранен четец)

Начални стъпки с Windows

Windows 10

Microsoft Office Word

Microsoft Office Excel

MS Outlook

Mozilla Thunderbird

ABBY Fine Reader

Торент файл

Аудио файлове

Adobe Audition

Winamp

KMPlayer

Nero

Balabolka

CDex

CCleaner

µTorrent

Internet Microsoft Edge

Skype 8

Електронна поща

PDF документ

понятие за HTML

Dropbox

Readability

MICROSOFT WORD

РАБОТА С WORD 2003 (страница 1 от 4)

M S Word е отделна, самостоятелна програма от пакета на Microsoft Office Professional Edition. Тя може да се определи най-общо , като тексто-обработваща програма или като текстов редактор. Документите на Word се създават в електронен вид, заемат много по-малко място и за секунди потребителя може да намери търсения документ по име и адрес от компютъра. Програмата е напълно достъпна за екранният четец Jaws. В това ръководство ще разгледаме възможността за работа с Word на потребители с нарушено зрение, като се използват само клавишите за управление. Потребителите с увредено зрение, могат да създават, редактират и форматират текстови документи, да четат книги в док формат, да чертаят и попълват елементарни таблици, да вмъкват в документа графики, картинки и други елементи и да ги разпечатват на хартиен носител. Всеки един мотивиран потребител със зрителни проблеми ще може да работи с този текстов редактор и да върши без мишка, ако не всичко то достатъчно много неща. В това ръководство е представен Microsoft Word 2003. Потребителите които имат инсталиран Office 2003, не могат да работят с новите файлови формати на Office 2007 и Office 2010. Добрата новина е, че като инсталират една добавка наречена Compatibility Pack, ще могат да отварят, редактират и да записват новите файлови разширения на Word, Excel и Power Point от Office 2007. От друга страна потребителите свикнали с класическите менюта на Office 2003, имат проблем с новите Ribbon менюта. Този проблем се решава с инсталирането на Classic menu. Тази програма връща класическият изглед на менюто в Office 2007 и Office 2010.

Създаване на doc file.

За да започнем работа трябва да се активира програмата Microsoft Word. Практически това означава да се отвори някой готов doc file или да се създаде нов. По учебник програмата се стартира от Старт меню, което се отваря с Windows бутона. Със стрелка надолу намирате Програми sub menu. След това давате дясна стрелка и продължавате със стрелка надолу до Microsoft Office sub menu. Отново натискате дясна стрелка и от падащият списък се търси Microsoft Office Word. Като се потвърди с Enter се отваря бланка на нов документ. Когато се приключи редактирането, следва процедура за избор на место за съхранение и преименуване на новият документ, което може да затрудни начинаещият. Затова предлагаме един друг начин за създаване, удобно и лесно, на Microsoft Word Document . Първо влизате с enter в една от двете директории Моят компютър или Моите документи, на екрана се показва списъка със съдържащите се папки и файлове. Избирате със стрелките папка в която да се постави новият файл и я отваряте с enter. Ако няма подходяща, създавате нова папка. Активирате с Alt бутона Файл менюто и чувате Menu Bar File. След това със стрелка надолу търсите New, Нов съб меню, това е под меню, натискате стрелка надясно и попадате до опцията папка или на английски folder. Продължавате със стрелката надолу до опцията Microsoft Word Document и потвърждавате с enter. Документа е създаден и програмата му дава служебно име Нов Microsoft Word Document doc. Полето за писане на името е активно. Ако желаете да смените името, започвате веднага да пишете, за предпочитане на латиница, без да пропускате накрая разширението на файла точка док. Без това разширение програмата няма да намира и отваря съответният файл. След преименуването, потвърждавате с enter новото име на документа. Натискайки още веднъж enter се отваря първата празна страница на самият документ. Гласовият синтезатор съобщава името на документа, програмата, която гое отворила, в случая Microsoft Word, Print view и edit. Тук вече можете да пишете и редактирате текст. Създаване на нов документ с бърз клавиш Ctrl + N. Ако на екрана е отворен предварително някакъв док файл, с бърз клавиш Ctrl + N, може да се създаде друг нов празен документ. По този начин на екрана веднага се отваря полето за редактиране на новият документ, чувате Документ 1 Microsoft Word, Print View, Edit. Практически тази функция е удобна, когато се копира и прехвърля текст от един документ в друг. Програмата му дава служебното име Документ 1. След приключване на редактирането затваряте с Alt + F4 и потвърждавате с enter. Отваря се диалогов прозорец, който пита за име и място за записване на новият документ 1. Фокуса застава първо на полето за име, по подразбиране се предлага служебно първият израз от текста в документа. Веднага може да го преименувате. След това с Shift + Tab преминавате в полето със списъците от папките в компютъра. Тук по познатият начин с BackSpace и стрелките намирате папката в която желаете да съхраните документа. Отваряте я с Enter. С Tab търсите бутона Запиши и потвърждавате сEnter. Ако не изберете сами къде да се запише, по подразбиране новият документ 1 ще се съхрани в Моите Документи.

Елементи на документ

Един документ на Word се състои от различни елементи, които се разпознават от програмата, като отделни обекти. Ето някои от основните елементи, изграждащи структурата на документа:
Characters, (Писмените знаци), - това са буквите, цифрите, препинателните знаци, символите и други подобни графични единици.
Words, (Думи), - съчетания образувани от група писмени знаци имащи смисъл. Думите се отделят помежду си чрез празен символ наречен интервал.
Line, (Ред), - това е множество от писмени знаци разположени на една хоризонтална позиция. Реда може да бъде blank, празен или непопълнен и въпреки това програмата го възприема като съществуващ елемент в документа.
Sentence, (Изречение), е смислова последователност от думи завършващи с препинателен знак и интервал.
Column, (Колона), е множество от знаци, думи, изрази и др.разположени на редове един под друг. На една страница може да има повече от една колона, тогава те са разделени помежду си с вертикална черта или празен отстъп. Jaws изчита последователно от горе надолу, първата колона на страницата след това преминава на другата колона и т.н.
Paragraph, (Абзац), се състои от думи и изречения отделени с нов ред, който се създава с клавиша ENTER, така те образуват самостоятелен елемент от цялото. Параграфа може да се състои както от един знак така и от множество изречения.
Page, (Страница), се състои от абзаци и има размер на стандартна хартиена страница формат А4.
Section, (Раздел), това са няколко оформени страници.
Table, (Таблица), - Мрежа от клетки, Cells разположени във вертикални колони, Columns и хоризонтални редове, Rows. Отделните клетки се разпознават от програмата като параграфи.
Document, (Документ) – това е тялото на самият doc файл, който се състои от страници и раздели и съдържа въведената информация.
Footnote, (Бележка под линия), - е поясняващ текст отделен от основния с черта.Тя може да бъде горна или долна.
Heading, (Заглавие), - съчетание от думи и символи обобщаващи съдържанието на текста следващ под тях, които са оформени с по-голям и удебелен шрифт. Програмата може да създаде автоматично 9 нива на заглавия според тяхната големина.
Тези основни елементи се разпознават от програмата Word, като отделни обекти. По този начин те могат да се обработват поотделно с клавишни команди, без да се засяга целият документ.

Движение в текста на документа

Фокусирането върху определено место в документа, съответно в текста се показва посредством курсор, който представлява пулсираща вертикална чертичка. Позицията на курсора позволява да се извършват различни операции в съответната зона, като четене, писане, маркиране, редактиране и много други. За да се изпълняват точно и прецизно задачите от компютъра, е необходимо да се овладеят много добре клавишните команди за придвижване на курсора по отделните елементи в документа. Трябва да се знае, че когато курсора застане в определена позиция гласовият синтезатор съобщава намиращите се пред него символи, знаци, букви, думи изречения или ако няма нищо празно, Blank. Придвижването в документа с клавишите може да става по два начина. При първият се използват цифровите клавиши от малката клавиатура. Този начин е подходящ за четене на текст, но все пак всеки потребител сам решава . На цифровите клавиши съответстват функциите на стрелките както следва: Цифрата осем е стрелка нагоре, - придвижва курсора един ред назад в текста и го прочита. Цифрата две е стрелка надолу, - придвижва курсора на следващият ред от текста и го прочита. Цифрата четири е стрелка наляво, мести курсора един знак назад и го прочита. Цифрата шест, - мести курсора една стъпка напред и чете следващият знак. Цифрата 5 не движи курсора, само чете знака под него или по-точно пред него. Тук трябва да обърнем внимание на уникалната роля на петицата, тя не придвижва курсора, но в замяна на това прочита съдържанието под него. Това дава възможност да се повтори прочита без придвижване напред назад. За придвижване и четене се ползват следните комбинации: Бутон Insert + цифрата пет чете думата под курсора. Бутон Insert + цифрата две чете текста от курсора до края на целият текст. Практически с този бърз клавиш може да се прочете целият текст в документа. Бутон Insert + цифрата четири чете дума по дума назад в текста. Бутон Insert + цифрата шест чете дума по дума напред в текста. Alt бутон + цифрата две чете изречение напред тоест следващо. Alt бутон + цифрата пет чете изречение под курсора. Alt + цифрата 8 чете предходното изречение над курсора. Ctrl + цифрата пет чете абзац или параграф под курсора. Ctrl + цифрата две чете абзац напред. Ctrl + цифрата осем чете абзац назад. Insert + цифрата седем чете текста от началото на реда до курсора. Insert + цифрата девет чете текста от курсора до краят на реда. С бутон Ctrl се спира четенето. Бутона Page up увеличава, а Page down, намалява скоростта по време на четене на текст. Другият начин за придвижване в документа е чрез клавишите на стрелките. Със стрелки нагоре или надолу ходим ред по ред и Jaws изчита съответният ред. Със стрелки лява или дясна ходим буква по буква или знак по знак и така я прочитаме. Когато чуем буквата съответно знакът това означава ,че курсора се намира пред или по-точновърху него. Бутон Alt + стрелки нагоре надолу движи изречение по изречение. Това е по-добрият начин да се чете текст, тъй като се изчита цялото изречение дори да е на няколко реда и не се губи смисъла му. Бутона Home води курсора в началото на реда. Бутона End води курсора в края на реда. Комбинацията бутони Ctrl + home мести курсора в началото на текста и съобщава Top of file, като изчита първият ред или заглавие на текста. Комбинацията Ctrl + end води до края на текста и съобщава Bottom of File. Бутони Ctrl + стрелки наляво ,надясно мести курсора дума по дума и я прочита. Бутони Ctrl + стрелки нагоре или надолу движат курсора абзац по абзац. При тази команда Jaws изчита без прекъсване целият абзац който може да се състои от едно или повече изречения. Ctrl+Page down, води на следващата страница, чувате Next page и нейният номер. Ctrl+Page up, води до предходната страница,чувате Previous Page и номерът на страницата.

Редактиране на текст с Word

Word има два режима на писане на текст, по подразбиране това е вмъкване (Insert Mode), а другият е заместване over type mode replace . Превключването от режим в режим става с комбинацията Ctrl + Alt + английската буква i. След първоначално натискане ще чуете Over Type Mode Active, което означава че режима на заместване е включен. Повторно натисната комбинацията връща режима на Вмъкване и чувате, Insert Mode Active. Трябва да се има предвид, че при режим на заместване се изключва функцията на клавиша Insert, което пречи на екранният четец Jaws. Режима по подразбиране за писане във Word е вмъкване, при който ново написаните знак или текст застават пред старият като ги изместват надясно. В другият режим заместване, когато курсора е върху някоя буква или знак и наберете друга, ново набраната замества предходната. Режима на заместване е удобен при попълване на готови бланки, където трябва да се заместят едни данни с други. Стандартно по подразбиране е включен режима Вмъкване. След отваряне на новосъздаденият файл, на екрана се появява първата празна страница на документа. Гласовият синтезатор съобщава името на файла, програмата която го е отворила, това е Microsoft Word, Print View, Edit. Print View означава, че текста в документа ще изглежда така както е страниран за печат, а Едит значи, че документа е готов за набор и редактиране. След като чуе това потребителя може веднага да започне да набира текста. . Активното поле за писане в отвореният документ има предварително зададени размери. Размера на листа по подразбиране е във формат А4. От ляво, от дясно, от горе и от долу на листа има празни отстъпи, наречени Margins. Техните стойности са зададени по подразбиране. Те могат да се променят , но ако не знаете какво искате, по-добре е да не се бутат. Преди да започнете да набирате текст трябва да изберете език за въвеждане на клавиатурата. Стандартно със зареждането на Windows се включва English US подредба на клавиатурата. . Превключването от английска на българска подредба е добре да се настрои с леви Alt + Shift бутони. Набирането на буквите, цифрите и знаците става с клавишите от голямата клавиатура. Ако желаете да набирате цифрите само от малката клавиатура превключете на цифров режим с Num Lock бутона. Главна буква еднократно се набира с задържан Shift плюс съответната буква. Функцията за набор само с главни букви се активира с CapsLock бутона. Натиснат еднократно чувате Caps Lock on, което значи че режима за главни букви е включен, повторно натиснат чувате Caps Lock off, което означава че режима е изключен. С настройка на Jaws, се постига доловима разлика при изговаряне на главните и малките букви. Промяна на буквите от главни и обратно в малки, на вече набран текст става с командата Shift + F3, като се маркира текста предварително. С клавиша Space bar се поставя интервал. В режим на писане, когато курсора стигне до краят на активното поле, автоматично преминава на нов ред. Може да се отвори нов ред също с бутон enter и програмата счита това за нов параграф или абзац. При тази команда е важно да се знае, че курсора слиза на нов ред когато е в краят на реда или след него няма изписани други думи т.е.пред него е празно. Когато курсора е в началото на реда или някъде по средата на изписаното изречение след команда Enter се сваля целият ред и текста след него една стъпка надолу. Клавиша enter да се използва само ако е необходимо да се започне нов параграф. Нов ред в текущият параграф е по-добре да се отваря с комбинацията Shift + Enter. Когато има празни редове, а под тях текст той може да се премести нагоре и да заеме тяхното място т.е.празните редове да се изтрият. Преместването нагоре става като първо се позиционира курсора с клавиша Home в началото на реда който ще се вдига, след това със стрелка нагоре се отива на празният ред и натискаме бутона Delete. Празният ред се изтрива, а долният ред застава на неговото място. За да се вмъкне нов ред с текст между два готови реда трябва първо да се позиционира курсора с клавиша End в краят на горе стоящият ред. След това с команда Shift + Enter или само enter се отваря нов празен ред между двата и курсора застава в началото за писане на новият текст. Може да се вмъкне допълнително дума или израз във вече написано изречение, като закараме курсора пред думата от която ще започне вмъкването. Освен нов ред може да се отвори и нова страница. Това става с комбинацията Ctrl + enter. В този случай програмата премества курсора на следваща страница независимо дали е попълнена предходната. При ляво ориентиране на текста всеки нов ред започва от края на левият отстъп в страницата и се подравнява в права линия. Ако желаете да подчертаете започването на нов абзац, може да дадете отстъп на текста на новият ред с комбинацията Ctrl + M. След тази команда ще чуете Indent, (преведено значи, правя абзац). Следващите редове от този абзац ще приемат същият отстъп. Обратно състоянието се връща с Ctrl + Shift + M. Клавиша Tab създава в Word също отстъп, който се равнява на няколко стандартни интервала, натискайки Tab чувате 3.73 см. Размера на този отстъп е идентичен с Indent. Разликата е в това, че следващите редове не приемат същият отстъп и триенето на таба става с клавиша BackSpace , при което чувате само Таб. Изтриване на текст. Бутона delete трие писмен знак надясно от курсора, напред в текста. Когато се трие надясно с delete, Jaws съобщава следващият знак оставащ пред курсора, а кой е изтритият не се чува. Бутона Backspace трие наляво от курсора. Когато се трие с BackSpace на ляво т.е.назад, програмата съобщава изтритият знак. Тази разлика между триене напред или назад в текста е важна за ориентацията на незрящият потребител. За да се изтрие цяла дума вдясно от курсора – Ctrl + Delete, а от ляво на курсора – Ctrl + Backspace. Изтриване на израз, изречение или целият текст от документа, става като се маркират, след което може и с двата клавиша Delete или Backspace. С командите Copy, Cut и Paste може да се местят думи, изрази, изречения и цели параграфи от едно място на друго в текста на един и същ документ, както и между различни документи. За целта първо се маркира текста за обработка. Дава се команда copy, с Ctrl + C или cut, със Ctrl +V. След като се позиционира курсора на местото за поставяне на копираните данни се пейства с Ctrl + Ви. При редактиране на текста може да се допусне грешка, като несъзнателно се натисне бутон, който да го промени или изтрие. Това се случва често, когато има маркиран текст и по грешка вместо функционален клавиш натиснем някой символ. Ако се усетим навреме преди да извършим следваща операция, може да отменим грешната команда с функцията Un do. Тя се задейства с комбинацията Ctrl+ Z. Обратно, Ctrl + Y, активира повторно изпълнение на предходно дадена команда.
Обобщение на някои правила за набор на текст в документа.
1. След като отворите doc файла и чуете Edit, означава че полето за писане е активно и може веднага да набирате текста. По-принцип това се отнася за всички програми, които отварят страници съдържащи текстови полета. 2. С леви бутони Shift+Alt, се сменя клавиатурната подредба на буквите от английска на българска азбука и обратно. 3. Набора на букви, цифри и знаци става с клавишите от голямата клавиатура. Някои клавиши имат двойно значение, което се сменя със задържан Shift. Еднократно главна буква се набира със задържан Shift+съответната буква. Режим за набиране само на главни букви се включва с клавиша CapsLock. Започвайте ново изречение с главна буква, завършвайте изречението с точка и интервал. 4. Когато е включен цифровият режим с NumLock бутона, може да набирате цифрите и аритметичните знаци от малката цифрова клавиатура. 5. Грешно набрана буква или знак се трие веднага с BackSpace. Изобщо BackSpace трие предходният знак наляво от курсора. Delete трие следващият знак, който чувате надясно от курсора. 6. Интервал се въвежда с клавиша Space. Задължително разделяйте с интервали думите и изреченията. Не поставяйте интервал пред точката, между краят на думата и запетаята, между кавичките и текста в тях. 7. Нов ред и същевременно нов параграф се въвежда с клавиша Enter. Само нов ред в текущият параграф със Shift+Enter. Празен ред се трие с Delete. 8. Отстъп от началото на нов параграф, Indent се дава със Ctrl+M, обратно се отменя с Shift+Ctrl+M. Следващите редове на параграфа след въвеждане на Indent приема този отстъп, който се равнява на 12 нормални интервала. Клавиша Tab също прави отстъп като Indent, но текста на следващите редове не го приемат. Интервала даден с Tab се трие с BackSpace.

Режими на работа в меню View, (Изглед).

Ще ги намерите от падащият списък на меню View, Изглед. Включват се с еднократно натискане на Enter, повторно с Enter се изключват. Normal, (нормален) - в този режим се игнорира форматирането, не се показва разделянето на страници, служи за грубо въвеждане на безконечен текст, който в последствие ще се форматира. Print Layout, (Оформление за печат) – показва как ще изглежда страницата след отпечатване, текста е представен във форматиран вид и е отделен на страници. Препоръчвам да изберете този режим. Включва се от меню View (Изглед), със стрелка надолу намирате Print Layout, (Оформление за печат), ако няма отметка натискате enter. Print Preview е режим показващ как ще се отпечата от принтера. Header and Footer, когато е активен този режим, в текущата страница се отварят горно и долно поле. Тези полета са отделени с условна рамка от самият текст. Опцията се намира от падащият списък на меню Изглед. С еднократно натискане на enter върху Header and Footer от списъка на меню Изглед се отваря горното Edit поле, нареченоHeader, в което може да въведете текст, графика или някакво лого. Повторно с Enter върху Header and Footer От списъка на менюто, полето се затваря и фокуса се връща под него в страницата. Имайте предвид, че стрелките не преминават между полетата на Header and Footer и основният текст на документа. За да се редактира и чете текста от тези полета трябва да се чеква и отчеква режима от списъка на менюто. Смисъла на тези полета е точно този, да не се засягат когато се редактира основният текст в документа. Използва се за фирмени бланки, когато в горният край на страницата има лого а в долният информация за контакти, при редактиране на основният текст тези данни не се засягат. Footnote, този режим за четене на бележки под линия се включва само ако има такива вмъкнати в страницата. Когато се включи курсора отива в полето на бележката и може да бъде прочетена.

Маркиране на текст

Основна функция при маркиране на текст има клавиша Shift. Комбинацията Shift + стрелка надясно маркира един знак напред, спрямо положението на курсора. Shift + стрелка наляво маркира знак назад. Ако задържим натиснат клавиша Shift и продължим със стрелките лява или дясна в една и съща посока ще разширяваме маркираното поле знак по знак. Когато сменим посоката на стрелките при задържан Shift маркираният текст ще започне да се размаркира знак по знак. След изпълнението, чуваме като ехо маркираният знак и Selected, или раз маркираният знак и Unselected. Маркиране на цял ред става като позиционираме курсора в началото на реда и натиснем Shift + стрелка надолу. Маркираният текст се прочита и се добавя Selected. Ако задържим клавиша Shift и продължим със стрелка надолу ще разширяваме маркираният текст ред по ред. Обратно със задържан Shift и стрелка нагоре ще се размаркират вече маркираните редове. Маркиране на дума по дума става с Ctrl + Shift + лява или дясна стрелка. Маркиране на параграф става с комбинацията Ctrl + Shift + стрелките нагоре, или надолу. При задържан Ctrl + shift, със стрелките надолу или нагоре разширяваме или съответно намаляваме маркираното поле. Комбинацията Ctrl + Shift + end маркира текста от курсора до краят на текста. Ctrl + Shift + home маркира от курсора до началото на текста. Ctrl + буква A маркира целият текст Бутон F8 включва режим на маркиране без помощта на клавиша Shift, като се ползват само стрелките. При първото натискане се включва режим на маркиране и jaws съобщава Selection Mode on. Сега може със стрелките съответно лява дясна да се маркира знак по знак или със стрелки нагоре надолу се маркира ред по ред. Ако натиснем бутон F8 втори път маркира думата върху която е курсора. При трето натискане маркира целия параграф . Четирикратното натискане маркира целия текст в документа. Режима на маркиране се изключва със бутона Escape.

следваща страница 2


>

За контакти: 9009 гр.Варна ул."Петко Стайнов"3 Културен Дом на Слепите
Web master: Христо Шипанов - GSM: 0882/211 153; e-mail: bezbarieri1@gmail.com